โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20917      ชื่อวิชา : สวดมนต์      ห้องเรียน : 331      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47964   ด.ญ. วิภาวรรณ อัยยะกา 3 3 Wed, 15 May 2019 09:34:01 +0700
2 47987   ด.ญ. จิตราภา คงสมบุญ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:02:00 +0700
3 48090   ด.ญ. มธุกันตา ทรัพย์เสนาะ 3 6 Wed, 29 May 2019 14:11:27 +0700
4 48446   ด.ช. กิตติ  ช่อไชยกุล 3 15 Wed, 15 May 2019 09:31:18 +0700
5 48467   ด.ญ. ฐิติชญา   เทียมถนอม 3 15 Wed, 15 May 2019 09:34:45 +0700
6 48471   ด.ญ. ดลนภา  ปันตา 3 15 Wed, 15 May 2019 09:10:02 +0700
7 49171   ด.ช. ภัควัฒน์ ทิพกนก 2 15 Wed, 15 May 2019 09:08:42 +0700
8 49423   ด.ญ. ภัสสรา เดชา 3 5 Wed, 15 May 2019 09:04:03 +0700