โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20909      ชื่อวิชา : ผู้บำเพ็ญประโยชน์ปี 1      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49454   ด.ญ. ณญาดา อินยาศรี 1 1 Wed, 15 May 2019 09:03:06 +0700
2 49456   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ศรีไชยชนะ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:17:47 +0700
3 49461   ด.ญ. ปภาวรินท์ ภู่ระกำ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:08:55 +0700
4 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:02:29 +0700
5 49466   ด.ญ. พิชาณิกา อินทะเขื่อน 1 1 Wed, 15 May 2019 09:34:24 +0700
6 49469   ด.ญ. ภัทราพร ดีสม 1 1 Wed, 15 May 2019 09:22:26 +0700
7 49472   ด.ญ. ศศิชัญญา โพธิ์รชตะ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:06:37 +0700
8 49474   ด.ญ. สุธาชินีณ์ วาสประเสริฐสุข 1 1 Wed, 15 May 2019 09:05:10 +0700
9 49496   ด.ญ. กรชนก คําโมนะ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:24:00 +0700
10 49499   ด.ญ. คณัสนันท์ นิธิเศรษฐ์ไพบูลย์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:08:45 +0700
11 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:04:53 +0700
12 49501   ด.ญ. ฐิติรัตน์ เชี่ยววานิช 1 2 Wed, 15 May 2019 09:25:20 +0700
13 49502   ด.ญ. ณัฏฐณิชา คำกาละ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:33:45 +0700
14 49503   ด.ญ. ณัฐนันท์ มีศิริ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:22:27 +0700
15 49505   ด.ญ. ทิพาวดี ธีระวาทิน 1 2 Wed, 15 May 2019 09:36:31 +0700
16 49509   ด.ญ. พรรณภัทร เขียวชอุ่ม 1 2 Wed, 15 May 2019 09:12:39 +0700
17 49511   ด.ญ. รมิดา สังข์ทอง 1 2 Wed, 15 May 2019 09:13:54 +0700
18 49512   ด.ญ. ล้อมพร ประถมพล 1 2 Wed, 15 May 2019 09:15:00 +0700
19 49515   ด.ญ. ศิณัญญา ชูวัฒนกูล 1 2 Wed, 15 May 2019 09:05:21 +0700
20 49516   ด.ญ. สิริณัฏฐ์ เนตรทิพย์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:30:01 +0700
21 49517   ด.ญ. สุทธินาถ เสนาถี 1 2 Wed, 15 May 2019 09:08:14 +0700
22 49518   ด.ญ. สุธาวี เวียงทอง 1 2 Wed, 15 May 2019 09:09:39 +0700
23 49543   ด.ญ. กานต์ธิดา ปูสิริพงศ์สาร 1 3 Wed, 15 May 2019 09:01:22 +0700
24 49545   ด.ญ. คริษฐา ปาละจเร 1 3 Wed, 15 May 2019 09:24:42 +0700
25 49546   ด.ญ. ชมผกา ทิพย์วงศา 1 3 Wed, 15 May 2019 09:29:06 +0700
26 49551   ด.ญ. นราวดี ไกรทองอยู่ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:17:05 +0700
27 49552   ด.ญ. ปภาดา กิจจคณารักษ์ 1 3 Wed, 15 May 2019 16:51:25 +0700
28 49554   ด.ญ. ภัทรธิดา สุขเพราะนา 1 3 Wed, 15 May 2019 09:27:25 +0700
29 49555   ด.ญ. รุจิกร ปันเต 1 3 Wed, 15 May 2019 09:25:21 +0700
30 49556   ด.ญ. วัชรพร ตุ้ยเครือ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:21:36 +0700
31 49559   ด.ญ. ศตพร สีวาโย 1 3 Wed, 15 May 2019 09:20:19 +0700
32 49563   ด.ญ. สุพัตรา สุยะสืบ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:36:03 +0700
33 49587   ด.ญ. กัลยกร เกาะกากลาง 1 4 Wed, 15 May 2019 09:19:26 +0700
34 49589   ด.ญ. จิรัชยา วงศ์นาค 1 4 Wed, 15 May 2019 09:21:08 +0700
35 49594   ด.ญ. ณปภาพร ขัดแข็งแรง 1 4 Wed, 15 May 2019 13:20:21 +0700
36 49595   ด.ญ. ณัฐวดี วินทะชัย 1 4 Wed, 15 May 2019 09:10:01 +0700
37 49598   ด.ญ. ธัญวรัตน์ ใจงาม 1 4 Wed, 15 May 2019 09:26:57 +0700
38 49601   ด.ญ. ปาณิศา ทองคำมา 1 4 Wed, 15 May 2019 09:01:48 +0700
39 49602   ด.ญ. พรรณพร บุญยู่ฮง 1 4 Wed, 15 May 2019 09:25:11 +0700
40 49604   ด.ญ. วรัทยา แลใจ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:09:50 +0700
41 49607   ด.ญ. สุกฤตา วงค์ชมภู 1 4 Wed, 15 May 2019 09:34:34 +0700
42 49609   ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน 1 4 Wed, 15 May 2019 09:27:56 +0700
43 49610   ด.ญ. อริสรา ใจหาญ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:17:07 +0700
44 49646   ด.ญ. ปิยะนุช จอมฟอง 1 5 Wed, 15 May 2019 09:29:37 +0700
45 49647   ด.ญ. แพรมุก ปงกันทา 1 5 Wed, 15 May 2019 09:30:58 +0700
46 49649   ด.ญ. ลักษณารีย์ มะโนริ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:27:53 +0700
47 49651   ด.ญ. ศุภิสฌา ประพันธ์กุล 1 5 Wed, 15 May 2019 09:27:06 +0700
48 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง 1 6 Wed, 15 May 2019 13:19:52 +0700
49 49682   ด.ญ. จิรัชยา มีใจวงค์ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:34:22 +0700
50 49695   ด.ญ. วนคีตานันท์ ปุกคำ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:33:52 +0700
51 49698   ด.ญ. เวธิกา หารอาจ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:30:17 +0700
52 49727   ด.ญ. กัญภาภัค เอสุจินต์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:03:40 +0700
53 49729   ด.ญ. กุลธิดา วงศ์แก้ว 1 7 Wed, 15 May 2019 09:19:06 +0700
54 49731   ด.ญ. จิดาภา วงศ์เขียวถา 1 7 Wed, 15 May 2019 09:34:18 +0700
55 49735   ด.ญ. ดลฤทัย จิตธำรงสิริกุล 1 7 Wed, 15 May 2019 09:18:29 +0700
56 49743   ด.ญ. ละอองฟ้า วังซ้าย 1 7 Wed, 15 May 2019 09:31:28 +0700
57 49745   ด.ญ. สุลักษ์ศิกา หอมแก่นจันทร์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:21:07 +0700
58 49771   ด.ญ. ชญานิศ คำอ้าย 1 8 Wed, 15 May 2019 09:24:21 +0700
59 49773   ด.ญ. ณัฐกมล ถือบุญ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:29:51 +0700
60 49775   ด.ญ. ณัฐนิชา ราชประสิทธิ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:07:29 +0700
61 49776   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ ท้าวคำลือ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:03:55 +0700
62 49777   ด.ญ. ณิชาภัทร จำรูญพันธุ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:34:14 +0700
63 49780   ด.ญ. ปณิศรา ศิริชุ่ม 1 8 Wed, 15 May 2019 09:12:11 +0700
64 49784   ด.ญ. ภิงขวดี ตันวงศ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:02:37 +0700
65 49785   ด.ญ. เมธาวี ชุณหโชคกุล 1 8 Wed, 15 May 2019 09:27:40 +0700
66 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน 1 8 Wed, 15 May 2019 09:25:48 +0700
67 49790   ด.ญ. อินทุภา ณ ลำปาง 1 8 Wed, 15 May 2019 09:30:23 +0700
68 49815   ด.ญ. ขวัญจิรา นันตาแสง 1 9 Wed, 15 May 2019 09:08:54 +0700
69 49819   ด.ญ. นภัสวรรณ ยอดศรีคำ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:27:49 +0700
70 49820   ด.ญ. นันท์นภัส ปานเหลือง 1 9 Wed, 15 May 2019 09:18:07 +0700
71 49821   ด.ญ. บูรพา อุตมา 1 9 Wed, 15 May 2019 09:08:40 +0700
72 49832   ด.ญ. ศุภัชชา เดี่ยวรัตนกุล 1 9 Wed, 15 May 2019 09:20:12 +0700
73 49860   ด.ญ. กัญติมา ปันตา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:21:22 +0700
74 49865   ด.ญ. ธนัชพร ม่วงมี 1 10 Wed, 15 May 2019 09:11:10 +0700
75 49867   ด.ญ. ธัญชนก จันทะวงศ์ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:11:50 +0700
76 49869   ด.ญ. ปนัสยา มีใจวงค์ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:32:33 +0700
77 49870   ด.ญ. ปภาวรินทร์ มงคล 1 10 Wed, 15 May 2019 09:06:32 +0700
78 49872   ด.ญ. พริษฐ์ธาดา ยศทองงาม 1 10 Wed, 15 May 2019 09:23:00 +0700
79 49873   ด.ญ. พิชญาภรณ์ โนใจปิง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:27:32 +0700
80 49874   ด.ญ. พิมพ์ชนก เครือใจยา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:30:26 +0700
81 49875   ด.ญ. รังสิยา สันติรังสิมันตุ์ 1 10 Wed, 15 May 2019 10:06:39 +0700
82 49879   ด.ญ. อรชัญญา เกี้ยวสกุลชัย 1 10 Wed, 15 May 2019 09:16:49 +0700
83 49880   ด.ญ. อิสรีย์ พิจารณ์วณิช 1 10 Wed, 15 May 2019 09:28:34 +0700
84 49911   ด.ญ. ณัฐกุล ศรีสกุล 1 11 Wed, 15 May 2019 09:03:57 +0700
85 49917   ด.ญ. ปุณยาภา มั่นธนะกิจ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:02:42 +0700
86 49918   ด.ญ. เปมิกา ธรรมสุ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:33:00 +0700
87 49919   ด.ญ. พิชญกันย์ เหมวรางค์กูล 1 11 Wed, 15 May 2019 09:15:58 +0700
88 49921   ด.ญ. ลลิตา ฟองคำ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:26:11 +0700
89 49925   ด.ญ. สุจิตตรา ตันสาย 1 11 Wed, 15 May 2019 09:24:29 +0700
90 49949   ด.ญ. กนกวรรณ กมลโรจนวงศ์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:17:42 +0700
91 49950   ด.ญ. กรวรรณ ฟองคำ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:28:29 +0700
92 49954   ด.ญ. ชนากานต์ สมงาม 1 12 Wed, 15 May 2019 09:12:13 +0700
93 49959   ด.ญ. พรรณพนัช ประพันธ์ปรีชา 1 12 Wed, 15 May 2019 09:02:12 +0700
94 49960   ด.ญ. พลอยรดา จันทร์ประภาภรณ์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:01:43 +0700
95 49962   ด.ญ. เพรียงรดา เทวิละ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:10:39 +0700
96 49963   ด.ญ. ภคพร สมศรี 1 12 Wed, 15 May 2019 09:16:02 +0700
97 49969   ด.ญ. อรรัมภา สาคร 1 12 Wed, 15 May 2019 09:28:43 +0700
98 49998   ด.ญ. ณิชมน สุวรรณเรือง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:33:48 +0700
99 50000   ด.ญ. ธนภรณ์ เพ็ชรตาบุตร 1 13 Wed, 15 May 2019 09:25:37 +0700
100 50001   ด.ญ. นพธีรา สิงห์ขร 1 13 Wed, 15 May 2019 09:30:42 +0700
101 50005   ด.ญ. พัณณิตา สุวรรณโน 1 13 Wed, 15 May 2019 09:28:02 +0700
102 50006   ด.ญ. รัมภาพร ขาวอ่อน 1 13 Wed, 15 May 2019 09:27:59 +0700
103 50010   ด.ญ. ศศิวิมล บรรเลงกิจ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:26:27 +0700
104 50011   ด.ญ. ศุภณิชา ขจรประภาสันต์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:05:22 +0700
105 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา 1 14 Wed, 15 May 2019 09:09:55 +0700
106 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย 1 14 Wed, 15 May 2019 09:12:32 +0700
107 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี 1 14 Wed, 15 May 2019 09:12:35 +0700
108 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย 1 14 Wed, 15 May 2019 09:20:58 +0700
109 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส 1 14 Wed, 15 May 2019 09:04:08 +0700
110 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา 1 14 Wed, 15 May 2019 09:23:17 +0700
111 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:06:28 +0700
112 50066   ด.ญ. กนกขวัญ สันวงค์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:34:10 +0700
113 50068   ด.ญ. กรภัทร์ คงพิริยะภิญโญ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:36:08 +0700
114 50069   ด.ญ. กานต์ธีรา เมฆรักษาวนิช 1 15 Wed, 15 May 2019 09:10:44 +0700
115 50071   ด.ญ. ครองสิริ เทพพรมวงศ์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:04:12 +0700
116 50072   ด.ญ. ชนันธร จักราชัย 1 15 Wed, 15 May 2019 09:11:21 +0700
117 50073   ด.ญ. ณัฐญาดา ธรรมชัยกุล 1 15 Wed, 15 May 2019 09:33:35 +0700
118 50074   ด.ญ. ณิชมน วัฒนกุล 1 15 Wed, 15 May 2019 09:33:48 +0700
119 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป 1 15 Wed, 15 May 2019 09:02:38 +0700
120 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น 1 15 Wed, 15 May 2019 09:14:56 +0700
121 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:21:21 +0700
122 50081   ด.ญ. รตนพร แถมสุข 1 15 Wed, 15 May 2019 09:14:57 +0700
123 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:33:32 +0700
124 50103   ด.ญ. กรชนก ชูทอง 1 16 Wed, 15 May 2019 09:11:25 +0700
125 50113   ด.ญ. ปวริศา เนียมทอง 1 16 Wed, 15 May 2019 11:44:12 +0700