โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : Selected Topic สร้างสุข      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48944   ด.ญ. ชญานิศา ปณัยกานนท์ 2 9 Wed, 15 May 2019 10:56:03 +0700
2 48947   ด.ญ. ชวัลรัตน์ ทิพย์ทา 2 9 Thu, 16 May 2019 12:56:16 +0700
3 48948   ด.ญ. ญาณิศา กุลธวงศ์วัฒนา 2 9 Wed, 15 May 2019 10:09:32 +0700
4 48952   ด.ญ. นันท์นภัส ตั้งประเสริฐ 2 9 Wed, 15 May 2019 10:11:57 +0700
5 48958   ด.ญ. มนัชญา อุปละกูล 2 9 Wed, 15 May 2019 10:03:18 +0700
6 48959   ด.ญ. หทัยรัตน์ เครือสุข 2 9 Wed, 15 May 2019 10:12:33 +0700
7 49054   ด.ช. ธิติธิษณ์ ยะด้วง 2 12 Wed, 15 May 2019 10:01:09 +0700
8 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก 1 7 Wed, 15 May 2019 12:02:53 +0700