โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 7      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48722   ด.ช. ชนะโชติ สติแน่ 2 4 Sun, 26 May 2019 23:21:16 +0700
2 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ 2 4 Wed, 15 May 2019 10:06:59 +0700
3 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี 2 4 Wed, 15 May 2019 10:06:51 +0700
4 49181   ด.ช. อนุพงษ์ อนาวัน 2 15 Sun, 19 May 2019 22:50:58 +0700
5 49248   ด.ญ. คุลิกา ศรีคำชุม 2 17 Wed, 15 May 2019 09:38:29 +0700
6 49251   ด.ญ. ญาณิศา มยุรา 2 17 Wed, 15 May 2019 09:38:46 +0700
7 49462   ด.ญ. ปรินทร หาญกิติวัธน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 10:10:24 +0700
8 49679   ด.ญ. กัญญาพัชร ปาแสง 1 6 Wed, 15 May 2019 09:56:44 +0700
9 49689   ด.ญ. ณัฐจิรา ศรีชัยตัน 1 6 Sun, 26 May 2019 20:40:30 +0700
10 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1 9 Wed, 15 May 2019 11:49:56 +0700
11 49805   ด.ช. ปภังกร พรมมาบุญ 1 9 Wed, 15 May 2019 10:12:29 +0700
12 49868   ด.ญ. นวพร ไชยเตกุล 1 10 Wed, 15 May 2019 10:06:17 +0700
13 49922   ด.ญ. ลัทธวิตรา ขัดผาบ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:09:27 +0700
14 50075   ด.ญ. ณิชาภัทร จำปาอูป 1 15 Wed, 15 May 2019 09:15:05 +0700
15 50078   ด.ญ. ปพิชญา หลักมั่น 1 15 Wed, 15 May 2019 09:18:26 +0700
16 50080   ด.ญ. ภูริชญา อินต๊ะทิพย์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:21:40 +0700