โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : นิเวศวิทยา ม.ต้น      ห้องเรียน : วิทย์ 6      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47888   ด.ช. ศุภกร งามเมือง 3 2 Wed, 15 May 2019 10:21:33 +0700
2 47923   ด.ช. กลวัชร คำเป็ง 3 3 Wed, 15 May 2019 10:14:16 +0700
3 47926   ด.ช. ณฐกร ถิ่นศรีนวล 3 3 Wed, 15 May 2019 10:11:24 +0700
4 47938   ด.ญ. ขวัญชนก สงสาร 3 3 Wed, 15 May 2019 09:18:16 +0700
5 47962   ด.ญ. วรัญญา กุณะด้วง 3 3 Wed, 15 May 2019 09:23:29 +0700
6 47965   ด.ญ. ศุภาพิชญ์ จันทร์จร 3 3 Wed, 15 May 2019 09:03:02 +0700
7 48728   ด.ช. เปรม ภักศิลป์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:18:14 +0700
8 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย 1 1 Wed, 15 May 2019 10:29:08 +0700
9 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ 1 6 Thu, 16 May 2019 13:04:28 +0700
10 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช 1 6 Wed, 29 May 2019 14:18:15 +0700
11 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ 1 6 Wed, 15 May 2019 13:29:30 +0700
12 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ 1 7 Thu, 23 May 2019 12:55:54 +0700
13 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ 1 7 Wed, 15 May 2019 11:31:37 +0700
14 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ 1 10 Wed, 15 May 2019 12:10:27 +0700
15 49840   ด.ช. เฉลิมเกียรติ กัน 1 10 Fri, 17 May 2019 14:19:39 +0700
16 49859   ด.ญ. กัญญาภัทร ฟูใจ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:53:47 +0700
17 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:06:04 +0700
18 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร 1 12 Wed, 15 May 2019 10:47:16 +0700
19 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม 1 12 Wed, 29 May 2019 13:59:28 +0700
20 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล 1 12 Wed, 15 May 2019 14:41:25 +0700
21 50004   ด.ญ. ปฐมาวดี โพธิ์ทอง 1 13 Wed, 15 May 2019 10:39:08 +0700
22 50087   ด.ญ. อาภาภัทร เมฆนภาภรณ์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:39:20 +0700