โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      ห้องเรียน : ห้องพฤกษศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48065   ด.ช. ธงชาติ เขียวงาม 3 6 Wed, 15 May 2019 09:18:58 +0700
2 48078   ด.ญ. จิรัชญา แก้วจันต๊ะ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:16:50 +0700
3 48080   ด.ญ. ณภัทร ศรีประเสริฐ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:01:33 +0700
4 48081   ด.ญ. ณัฎฐธิดา ขันคำ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:15:50 +0700
5 48082   ด.ญ. ณัฐณิชา ระวังภัย 3 6 Wed, 15 May 2019 09:46:07 +0700
6 48095   ด.ญ. ศจีพิชตรา ชัยทรัพย์ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:13:14 +0700
7 48096   ด.ญ. สิริภัสสร นันตา 3 6 Wed, 15 May 2019 09:09:53 +0700
8 48097   ด.ญ. สุริยพร จันทร์สุริยะ 3 6 Wed, 15 May 2019 09:07:50 +0700
9 48107   ด.ช. นพรัตน์ อัครพัฒน์ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:08:41 +0700
10 48119   ด.ช. ศิรวิชญ์ มูลเกษ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:17:15 +0700
11 48123   ด.ญ. กัญญารัตน์ รังวิจี 3 7 Wed, 15 May 2019 09:15:28 +0700
12 48124   ด.ญ. คารอลินี่ โตโยฟูกุ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:25:59 +0700
13 48126   ด.ญ. ฐิติชญา เจริญขวัญเมือง 3 7 Wed, 15 May 2019 09:31:38 +0700
14 48134   ด.ญ. ปพิชญา ฟูบุตร 3 7 Wed, 15 May 2019 09:08:52 +0700
15 48135   ด.ญ. ผกากรอง ดีคำวงค์ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:17:55 +0700
16 48137   ด.ญ. ไรรมย์    พรมใจ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:19:34 +0700
17 48138   ด.ญ. วชิรญาณ์ เข็มนาค 3 7 Wed, 15 May 2019 09:23:20 +0700
18 48139   ด.ญ. วรินธร   ไชยมงคล 3 7 Wed, 15 May 2019 09:16:06 +0700
19 48140   ด.ญ. วิภาวี สมใจ 3 7 Wed, 15 May 2019 09:23:08 +0700
20 48143   ด.ญ. อชิรญา ธรรมธิกูล 3 7 Wed, 15 May 2019 09:19:31 +0700
21 48144   ด.ญ. อัญชิษฐา จงสัมฤทธิ์ดี 3 7 Wed, 15 May 2019 09:29:39 +0700
22 48178   ด.ญ. ปริยะ สุยะใจ 3 8 Wed, 29 May 2019 14:15:43 +0700
23 48183   ด.ญ. วรรณกร หมอมูล 3 8 Wed, 29 May 2019 14:16:49 +0700
24 48184   ด.ญ. วริษฐา ศรีกันใจ 3 8 Wed, 29 May 2019 14:13:19 +0700
25 48285   ด.ช. ธิติพัทธ์ อุตมา 3 11 Wed, 15 May 2019 09:41:47 +0700
26 48388   ด.ญ. กุลนิษฐ์ พุ่มพฤกษ์ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:08:02 +0700
27 48881   ด.ช. จักรภัทร ตันตระกูล 2 8 Wed, 15 May 2019 09:30:55 +0700
28 48893   ด.ช. วรัตถ์ แสนใจ 2 8 Wed, 15 May 2019 14:38:45 +0700
29 49022   ด.ญ. ขวัญข้าว สายแดง 2 11 Wed, 15 May 2019 09:34:15 +0700
30 49026   ด.ญ. ณัฏฐณิชา โยธา 2 11 Wed, 15 May 2019 10:55:47 +0700
31 49027   ด.ญ. ณัฐชยา กิมสี 2 11 Wed, 15 May 2019 09:01:12 +0700
32 49028   ด.ญ. ณัฐนรี บุญมาเทพ 2 11 Wed, 15 May 2019 09:19:54 +0700
33 49029   ด.ญ. ณิชาภัทร ยศบุตร 2 11 Wed, 15 May 2019 09:37:38 +0700
34 49030   ด.ญ. นุชวรา แจ้งโพธิ์นาค 2 11 Wed, 15 May 2019 10:58:08 +0700
35 49031   ด.ญ. ปณิชา ทิพย์มาบุตร 2 11 Wed, 15 May 2019 09:24:22 +0700
36 49033   ด.ญ. พิมพ์ธาดา เลี่ยมสุข 2 11 Wed, 15 May 2019 09:57:25 +0700
37 49034   ด.ญ. พิยดา อุ่นตา 2 11 Wed, 15 May 2019 09:01:22 +0700
38 49035   ด.ญ. มรรษกร หาญสืบ 2 11 Wed, 15 May 2019 09:06:01 +0700
39 49036   ด.ญ. มลธิฌา ใจเย็น 2 11 Wed, 15 May 2019 09:04:36 +0700
40 49037   ด.ญ. ศิรภัสสร มีสะอาด 2 11 Wed, 15 May 2019 09:12:00 +0700
41 49039   ด.ญ. สุภิชญา นันทพันธ์ 2 11 Wed, 15 May 2019 09:35:45 +0700
42 49399   ด.ญ. ภูเพียงฟ้า อภิอัญมณี 2 11 Wed, 15 May 2019 09:36:57 +0700
43 49401   ด.ญ. ญาณิศา วงศ์งาม 2 12 Wed, 15 May 2019 09:33:47 +0700
44 49564   ด.ญ. อัยยา ภาษิต 1 3 Wed, 15 May 2019 10:11:48 +0700
45 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย 1 5 Wed, 15 May 2019 09:44:18 +0700
46 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา 1 7 Thu, 23 May 2019 20:36:20 +0700
47 49789   ด.ญ. อรทิวา ฝึกฝน 1 8 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
48 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า 1 9 Wed, 15 May 2019 10:35:00 +0700