โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48241   ด.ช. นาถพงศ์ หมุดปิน 3 10 Wed, 29 May 2019 13:52:33 +0700
2 48803   ด.ช. จารุพล นุชนิยม 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:51 +0700
3 48806   ด.ช. ณภัทร ใจช่วย 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:51 +0700
4 48809   ด.ช. ทัพพ์ทัด ป่าหลวง 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:40 +0700
5 48811   ด.ช. ธนภัทร รินดวงดี 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:52 +0700
6 48814   ด.ช. ปารมี จันทรวิทุร 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:51 +0700
7 48816   ด.ช. พีรวิชญ์ วิเชียรบรรจง 2 6 Wed, 15 May 2019 11:24:08 +0700
8 48818   ด.ช. เลิศพิพัฒน์ ตันกาศ 2 6 Wed, 29 May 2019 13:54:51 +0700
9 49404   ด.ช. กฤตภาส ณรงค์ชัย 2 13 Wed, 15 May 2019 09:38:44 +0700
10 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว 1 2 Wed, 15 May 2019 09:46:19 +0700
11 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:34:39 +0700
12 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:19:58 +0700
13 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 1 11 Wed, 15 May 2019 09:42:04 +0700