โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20915      ชื่อวิชา : พลังงานทดแทน      ห้องเรียน : วิทย์ 4      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47924   ด.ช. กิตติธัช แก้วสุภา 3 3 Thu, 16 May 2019 14:12:10 +0700
2 47933   ด.ช. วีรภัทร กองแก้ว 3 3 Wed, 15 May 2019 09:37:24 +0700
3 47936   ด.ช. อนันตา ธีรวัฒน์วาที 3 3 Wed, 15 May 2019 09:12:38 +0700
4 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:12:18 +0700
5 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร 2 10 Wed, 15 May 2019 09:22:01 +0700
6 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1 2 Wed, 15 May 2019 09:40:59 +0700
7 49500   ด.ญ. โชติกา อินญาวิเลิศ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:07:18 +0700
8 50055   ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:15:00 +0700