โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30927      ชื่อวิชา : จิตอาสา ม.ปลาย      ห้องเรียน : ประดิษฐ์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45630   น.ส. สุภัคจิรา สุตา 6 10 Tue, 14 May 2019 09:04:14 +0700
2 45708   น.ส. ณภัทร ประทุมวรรณ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:09:16 +0700
3 45714   น.ส. บุษราภรณ์ ก้อนมะเขียว 6 10 Tue, 14 May 2019 09:12:33 +0700
4 45716   น.ส. เบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:04:10 +0700
5 45948   น.ส. นิรัชพร จันทรมา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:00:36 +0700
6 45949   น.ส. เบญจวรรณ ทาดี 6 12 Tue, 14 May 2019 09:03:47 +0700
7 46348   น.ส. ธีราพร จัตุจันทร์ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:01:38 +0700
8 46403   น.ส. วรัชยา ชมภูศรี 5 5 Tue, 14 May 2019 09:02:45 +0700
9 46411   น.ส. เอมอร รัศมีสถาพร 5 5 Tue, 14 May 2019 09:02:21 +0700
10 46485   น.ส. ชัญญานุช ชัยสุวรรณ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:01:05 +0700
11 46682   น.ส. ปาริชาต อินทร์ประสิทธิ์ 5 13 Sun, 26 May 2019 10:12:47 +0700
12 46856   น.ส. จิรสุดา ธินาเครือ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:12:27 +0700
13 47525   น.ส. พิชชาภา สุภาพ 4 3 Thu, 23 May 2019 20:59:35 +0700
14 47526   น.ส. พิมพ์มาดา เอ๋ยานะ 4 11 Wed, 29 May 2019 13:58:27 +0700
15 47528   น.ส. ภูริชกานต์ อ๊อดทรัพย์ 4 10 Wed, 29 May 2019 14:02:26 +0700
16 48514   น.ส. พิณรัตน์ แสนคำฟู 6 2 Tue, 14 May 2019 09:13:14 +0700