โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : เรารักโรงเรียน      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47099   นาย ปวริศ คูณศรี 4 14 Mon, 27 May 2019 22:11:23 +0700
2 47117   น.ส. ณชากร ดาวัลย์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:20:02 +0700
3 47126   น.ส. ยศวดี ทิยาว 4 1 Tue, 14 May 2019 14:17:07 +0700
4 47228   นาย ณฐกร ธิยาว 4 10 Tue, 14 May 2019 14:31:27 +0700
5 47233   นาย นิติภูมิ เก่งการจับ 4 10 Tue, 14 May 2019 14:19:07 +0700
6 47235   นาย ปภาวิชญ์ ประเสริฐกุล 4 10 Tue, 14 May 2019 14:19:09 +0700
7 47465   นาย ภัทธนันต์ ผลเทิ้ม 4 14 Tue, 14 May 2019 14:38:40 +0700
8 47470   นาย อินทัช มูลลออ 4 14 Tue, 14 May 2019 14:38:25 +0700
9 47519   น.ส. กานต์รวี แสงจันทร์ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:07:10 +0700
10 47827   น.ส. ขวัญชนก ทองไฝ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:07:11 +0700
11 50193   น.ส. ภัทรศยา เรือนมูลสาย 4 13 Tue, 14 May 2019 14:12:36 +0700
12 50194   น.ส. วีรวัลย์ เทพรักษา 4 13 Tue, 14 May 2019 14:07:37 +0700