โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : Crossword Games ม.ปลาย      ห้องเรียน : 822      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46353   น.ส. พิมพ์ญาดา ใจมั่น 5 10 Tue, 14 May 2019 09:05:36 +0700
2 46394   น.ส. พรพิมล สมศรี 5 10 Tue, 14 May 2019 09:06:12 +0700
3 46409   น.ส. อลีนา อรุณมณี 5 6 Tue, 14 May 2019 11:36:16 +0700
4 46432   น.ส. จิลลาภัทร ยศบุรุษ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:13:17 +0700
5 46438   น.ส. ณัฏฐ์ญดา โชติระวีวรฤทธิ์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:17:15 +0700
6 46486   น.ส. ชุติมน เตียสกุล 5 10 Tue, 14 May 2019 09:02:44 +0700
7 46635   น.ส. บุญญารัตน์ วัฒนวาณิชย์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:02:03 +0700
8 46754   นาย รัฐภูมิ วงศ์ใหญ่ 5 15 Tue, 14 May 2019 09:16:05 +0700
9 46948   น.ส. พิมพ์พิชญ์ชา คณิตปัญญาเจริญ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:10:34 +0700
10 46962   น.ส. ชลธิชา สอนดี 5 6 Tue, 14 May 2019 09:24:06 +0700
11 46967   น.ส. พรพัชชา มิ่งเชื้อ 5 1 Tue, 14 May 2019 09:33:49 +0700
12 46978   นาย ภูวิศ บัวรวย 5 14 Tue, 14 May 2019 09:04:24 +0700
13 47129   น.ส. ศิรินันท์ ทนันชัย 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:41 +0700
14 47131   น.ส. ศุภิสรา ปัญดิษฐ์ 4 10 Thu, 16 May 2019 19:52:16 +0700
15 47132   น.ส. หฤศิภัท เชื้อเดิม 4 6 Thu, 16 May 2019 19:52:59 +0700
16 47199   น.ส. กัญจน์ ขันติโชติ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:56:54 +0700
17 47224   น.ส. อนัญญา อุตจันทร์ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:56:50 +0700
18 47247   น.ส. ขวัญชนก ผาดไธสง 4 10 Tue, 14 May 2019 13:58:27 +0700
19 47251   น.ส. ชนนิกานต์ ฉัตรแก้ว 4 10 Tue, 14 May 2019 13:58:12 +0700
20 47258   น.ส. นภัสสร ไชยสมบัติ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:58:37 +0700
21 47269   น.ส. วิรัชฏาภรณ์ เชื้อทอง 4 10 Tue, 14 May 2019 13:59:57 +0700
22 47294   น.ส. ณัฏฐณิชา เมืองแมะ 4 16 Tue, 14 May 2019 13:53:50 +0700
23 47304   น.ส. ปาลิดา ตาวี 4 16 Tue, 14 May 2019 13:56:01 +0700
24 47389   น.ส. ชนิสรา จองสุ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:34 +0700
25 47691   น.ส. กันติชา ยศบุรุษ 4 1 Tue, 14 May 2019 13:57:45 +0700
26 47698   น.ส. ภัทรภร แรงสิงห์ 4 8 Tue, 14 May 2019 13:59:02 +0700
27 47746   นาย ณัฏฐกิตติ์ ศรเจียงคำ 4 14 Tue, 14 May 2019 13:56:50 +0700
28 47757   น.ส. แชนน่อน แม็คเพอร์สัน 4 10 Tue, 14 May 2019 13:56:35 +0700
29 47758   น.ส. ณครักษ์ อุทัยไกรรักษ์ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:21 +0700
30 47764   น.ส. ภัทราวดี เตชะสกุลมาศ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:57:47 +0700
31 47766   น.ส. วรินรำไพ หรั่งแร่ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:58 +0700
32 49369   นาย วิษณุ บาทวงษ์ 5 10 Tue, 14 May 2019 10:23:45 +0700
33 50143   น.ส. กนกวรรณ์ จันทร์สืบ 4 6 Tue, 14 May 2019 14:00:01 +0700
34 50144   น.ส. ญาณิศา อินตา 4 6 Tue, 14 May 2019 14:00:16 +0700
35 50151   น.ส. อรปรียา วงค์ชมภู 4 6 Tue, 14 May 2019 14:00:02 +0700