โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : English corner      ห้องเรียน : 826      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46109   นาย ชวกร แพนไธสง 6 14 Tue, 14 May 2019 09:03:26 +0700
2 46198   น.ส. กรัณย์กร พูลเกิด 6 14 Tue, 14 May 2019 09:05:53 +0700
3 46212   น.ส. ปุณยวีร์ ติไชย 6 12 Tue, 14 May 2019 09:04:30 +0700
4 46219   น.ส. สมรดา เกษแก้ว 6 14 Tue, 14 May 2019 09:02:14 +0700
5 46221   น.ส. อภิชญา ตรีวัฒนาวงศ์ 6 13 Tue, 14 May 2019 09:15:34 +0700
6 46336   น.ส. จิดารัตน์ หลักแหลม 5 15 Tue, 14 May 2019 09:05:07 +0700
7 46541   น.ส. ตวงทองทิพย์ พรมมาบุญ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:11:53 +0700
8 46847   นาย ศุภกร สุขศิริ 5 6 Tue, 14 May 2019 13:59:45 +0700
9 46982   นาย อดัมแอลเลน แมนดิโก 5 12 Tue, 14 May 2019 09:33:01 +0700
10 46993   น.ส. พิชญา รัตนบุรี 5 10 Tue, 14 May 2019 09:21:42 +0700
11 46998   น.ส. วรรณเพ็ญ ไชยทนุ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:47:29 +0700
12 46999   น.ส. วิสาขา ปรีดาอนันทสุข 5 14 Tue, 14 May 2019 09:08:19 +0700
13 47597   นาย ฟีรอส ภู่สกุล 4 14 Tue, 14 May 2019 13:57:56 +0700
14 49371   น.ส. จิราวรรณ วงเวียน 5 10 Tue, 14 May 2019 09:54:01 +0700