โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : ร้องเพลงจีน ม.ปลาย      ห้องเรียน : ศูนย์จีน      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45574   น.ส. ธันยมัย มีลาภ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:00:37 +0700
2 45577   น.ส. พิมชนก หลวงชัยสินธุ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:06:22 +0700
3 45756   น.ส. ชลธิชา หรูปานวงษ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:04:52 +0700
4 45759   น.ส.  ณัฐมน ดอนสี 6 7 Wed, 29 May 2019 14:39:09 +0700
5 45766   น.ส. บุษราภรณ์ บุศราคำ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:06:12 +0700
6 45852   น.ส. ชูกมล สัมมัตตะ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:45:07 +0700
7 45895   น.ส. กมลชนก นันทะสี 6 5 Tue, 14 May 2019 11:57:27 +0700
8 45898   น.ส. ฉัตรภรณ์ สายดู 6 15 Tue, 14 May 2019 09:05:37 +0700
9 45903   น.ส. บัณฑิตา วังนัยกูล 6 15 Tue, 14 May 2019 09:01:28 +0700
10 45907   น.ส. พรรษาศิริ ยอดสอน 6 15 Tue, 14 May 2019 09:09:09 +0700
11 45910   น.ส. ภัทรมน เอ้ยต๊ะสาร 6 15 Tue, 14 May 2019 09:03:03 +0700
12 45914   น.ส. สุกานดา ศรีวิชัย 6 15 Tue, 14 May 2019 09:04:31 +0700
13 46039   น.ส. ชลลดา ทรายลิยา 6 15 Tue, 14 May 2019 09:01:46 +0700
14 46041   น.ส. ณัฐธิดา ศรีมณี 6 15 Tue, 14 May 2019 09:04:23 +0700
15 46101   น.ส. สมิตา โสภาแปง 6 15 Tue, 14 May 2019 09:01:44 +0700
16 46115   นาย ปวริศ บุญเชิด 6 15 Tue, 14 May 2019 09:20:48 +0700
17 46131   น.ส. กรกช อุ่นยานโกวิท 6 6 Tue, 14 May 2019 09:50:03 +0700
18 46190   น.ส. ณัฐณิชา ศิลป์ชัย 6 15 Tue, 14 May 2019 09:07:59 +0700
19 46347   น.ส. ธมนวรรณ ธรรมสิทธิ์ 5 6 Tue, 14 May 2019 10:21:32 +0700
20 46530   น.ส. กมลชนก ตันวิตรานนท์ 5 3 Tue, 14 May 2019 09:15:21 +0700
21 46718   น.ส. ณัฐกานต์ มีชื่อ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:09:35 +0700
22 46720   น.ส. ณัฐณิชา แสนคำฟู 5 3 Tue, 14 May 2019 09:09:32 +0700
23 46721   น.ส. ณัฐณิชา ณ คำ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:04:14 +0700
24 46723   น.ส. ทิมญาดา แดนโพธิ์ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:13:45 +0700
25 46725   น.ส. ณัชญารัตน์ อูปทอง 5 13 Tue, 14 May 2019 09:05:47 +0700
26 46728   น.ส. ภาวนา เกตุแก้ว 5 13 Tue, 14 May 2019 09:04:44 +0700
27 46734   น.ส. ศุภิสรา จันทร์ตระกูล 5 3 Tue, 14 May 2019 09:05:54 +0700
28 46735   น.ส. สุทธิกานต์ วงศ์ไชย 5 4 Tue, 14 May 2019 09:06:37 +0700
29 46737   น.ส. อภิสรา คำภิโลชัย 5 2 Tue, 14 May 2019 12:39:58 +0700
30 46860   น.ส. ชาลิสา ชาวเขลางค์ 5 6 Tue, 14 May 2019 11:05:41 +0700
31 46868   น.ส. พนมวรรณ วะเท 5 15 Tue, 14 May 2019 09:14:49 +0700
32 46874   น.ส. วิลาสินี ปีบ้านใหม่ 5 15 Tue, 14 May 2019 09:16:00 +0700
33 46875   น.ส. สริตา พิมวาปี 5 15 Tue, 14 May 2019 09:14:53 +0700
34 47050   น.ส. ขวัญฉัตร วีระสุนทร 6 15 Tue, 14 May 2019 10:27:03 +0700
35 47263   น.ส. ปุณณดา ไทรตระกูล 4 6 Thu, 16 May 2019 12:12:26 +0700
36 47302   น.ส. เบญญาภา อุปอินทร์ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:00:52 +0700
37 47356   น.ส. สลิลทิพย์ ชูเที่ยง 4 15 Tue, 14 May 2019 14:02:42 +0700
38 47388   น.ส. ฉัตรฑริกา ตาบุญ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:02:58 +0700
39 47423   นาย ศุภกิตติ์ รินทร์แก้วงาม 4 16 Mon, 20 May 2019 13:49:31 +0700
40 47548   นาย พัชรพงษ์ วงศ์ทอง 4 15 Tue, 14 May 2019 14:00:31 +0700
41 47638   นาย ภูมินันท์ วงศ์จิโน 4 15 Tue, 14 May 2019 15:25:00 +0700
42 47643   นาย เศรษฐพงศ์ เป็นกล 4 15 Tue, 14 May 2019 15:23:09 +0700
43 50145   น.ส. ณัฏฐพัชร์ พงค์ยะ 4 6 Tue, 14 May 2019 14:07:47 +0700