โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : Happy English ม.ปลาย      ห้องเรียน : 832      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45510   น.ส. ญานิกา ตรีเจริญสมบูรณ์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:51:16 +0700
2 45511   น.ส. ฐิตารีย์ ทิวงศ์ษา 6 1 Tue, 14 May 2019 09:30:12 +0700
3 45512   น.ส. ณฤทัย ปาโกวงค์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:06:30 +0700
4 45513   น.ส. ธัญศิริ ศรีอาวัชนาการ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:10:44 +0700
5 45516   น.ส. ปราณปรียา ห่อนบุญเหิม 6 6 Tue, 14 May 2019 09:11:45 +0700
6 45521   น.ส. มัชชาวรินทร์ ฉั่วตระกูล 6 4 Tue, 14 May 2019 09:25:22 +0700
7 45524   น.ส. สุภจิรา สุภัควาณิชย์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:11:15 +0700
8 45535   น.ส. ประภาเเสง ป้อข่วง 6 1 Tue, 14 May 2019 09:02:36 +0700
9 45536   น.ส. ปารียา ปาละวงศ์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:35:50 +0700
10 45559   น.ส. กนกกาญจน์ ชุมทัพ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:01:25 +0700
11 45562   น.ส. ขวัญจิรา เต็มสวัสดิ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:15:42 +0700
12 45566   น.ส. ชิษณุชา คำอ่อง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:04:16 +0700
13 45582   น.ส. อรณิชา นามะสนธิ 6 6 Tue, 14 May 2019 09:01:24 +0700
14 45584   น.ส. วชิราวดี อกกว้าง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:05:14 +0700
15 45586   น.ส. อธิติยา สินิทธ์สกุล 6 5 Tue, 14 May 2019 09:20:08 +0700
16 45607   น.ส. ชิตชนก แสนละคร 6 5 Tue, 14 May 2019 10:59:14 +0700
17 45633   น.ส. เอมิกา มันจันดา 6 2 Tue, 14 May 2019 09:04:34 +0700
18 45653   น.ส. กัณพร เสาจินดารัตน์ 6 6 Tue, 14 May 2019 10:15:27 +0700
19 45654   น.ส. กุลกนิษฐ์ ณรงค์ชัย 6 6 Tue, 14 May 2019 09:08:09 +0700
20 45656   น.ส. ชนิกา อุ่นตา 6 6 Tue, 14 May 2019 09:07:23 +0700
21 45665   น.ส. ปาณิศา สว่างปัญญา 6 11 Tue, 14 May 2019 09:55:57 +0700
22 45694   นาย พีรวิชญ์ คำปาเชื้อ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:00:44 +0700
23 45711   น.ส. ณิชารีย์ วังวรรณรัตน์ 6 6 Tue, 14 May 2019 10:13:34 +0700
24 45755   น.ส. ชญานิษฐ์ สานอินทร์จักร 6 4 Tue, 14 May 2019 09:02:29 +0700
25 45765   น.ส. มนัสวีร์ แซ่ตั้ง 6 6 Tue, 14 May 2019 09:08:35 +0700
26 45771   น.ส. รัตกันท์ เขียวอุไร 6 11 Tue, 14 May 2019 09:06:34 +0700
27 45802   น.ส. ชิดชนก นุภักดิ์ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:05:56 +0700
28 45851   น.ส. ชญาดา นารีกุล 6 14 Tue, 14 May 2019 09:08:43 +0700
29 45957   น.ส. ศศิชา สูญปั้ง 6 12 Tue, 14 May 2019 09:29:08 +0700
30 46000   น.ส. พิยดา สายปัญญา 6 11 Tue, 14 May 2019 11:18:11 +0700
31 46091   น.ส. พัณนิตา ซ้ายยศ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:03:12 +0700
32 46166   น.ส. ชัญญาณัฏฐ์ ศรีนวลไชย 6 1 Tue, 14 May 2019 09:12:45 +0700
33 46188   น.ส. ชมดาว ทิพย์ศรีจันทร์ 6 1 Tue, 14 May 2019 09:05:58 +0700
34 46430   น.ส. กมลศิริ เมืองมอง 5 3 Tue, 14 May 2019 11:58:49 +0700
35 46849   นาย อนันตยศ แก้วมารัตน์ 5 12 Tue, 14 May 2019 09:04:42 +0700
36 46853   น.ส. กฤตยาณี ต่อสู้ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:12:53 +0700
37 46854   น.ส. กานต์ธิดา จอมเอ้ย 5 5 Tue, 14 May 2019 09:09:23 +0700
38 46855   น.ส. กุลสตรี ชัยยานนท์ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:06:50 +0700
39 46862   น.ส. ณัฐชฎาพร พิสกุล 5 6 Tue, 14 May 2019 09:24:49 +0700
40 46867   น.ส. ปิยพัชร์ กิติพัฒน์มนตรี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:06:58 +0700
41 46869   น.ส. พรณิภา กุลธวงศ์วัฒนา 5 2 Tue, 14 May 2019 09:37:54 +0700
42 46872   น.ส. ลดา พจนาเทพารักษ์ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:13:32 +0700
43 46876   น.ส. หยาดเพชร ชีวะเจริญ 5 16 Tue, 14 May 2019 09:10:51 +0700
44 46916   น.ส. ฟาริกา ธรรมเลิศ 5 16 Tue, 14 May 2019 09:21:31 +0700
45 50146   น.ส. ณัฐธิดา วงศ์สุวรรณ 4 6 Tue, 14 May 2019 13:56:38 +0700
46 50149   น.ส. ภคมน เเซ่ตัน 4 6 Tue, 14 May 2019 13:56:37 +0700