โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30925      ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน      ห้องเรียน : 842      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46444   น.ส. นันนภัทส์ ปัญญาบุตร 5 1 Tue, 14 May 2019 09:06:47 +0700
2 46523   นาย ภาณุวิชญ์ พลอยแย้ม 5 15 Tue, 14 May 2019 10:15:09 +0700
3 46577   น.ส. กวินธิชา บัวมั่น 5 4 Tue, 14 May 2019 09:02:47 +0700
4 46631   น.ส. ธัญพร อิทธิชัยพล 5 15 Tue, 14 May 2019 09:04:29 +0700
5 46859   น.ส. ชาลิสา สง่าศรี 5 15 Tue, 14 May 2019 09:04:08 +0700
6 46914   น.ส. พิชยา มั่นการ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:50:15 +0700
7 48569   น.ส. นิภาธร โชติพฤกษ์ชูกุล 6 10 Tue, 14 May 2019 09:18:42 +0700
8 48570   น.ส. มัลลิกา ศรีเฟย 6 10 Tue, 14 May 2019 09:00:57 +0700