โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย รับเฉพาะ ม.4/7      ห้องเรียน : 945      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47115   น.ส. ชัญญาพร แตงเลี่ยน 4 7 Tue, 14 May 2019 14:00:59 +0700
2 47135   น.ส. อิชยา ทิมเมือง 4 7 Tue, 14 May 2019 14:01:04 +0700
3 47144   นาย ทวิภาค รักใหม่ 4 7 Tue, 14 May 2019 14:19:34 +0700
4 47152   นาย ศักดิ์นันท์ เทวนา 4 7 Tue, 14 May 2019 14:18:27 +0700
5 47183   นาย ณัทกฤช สีหล้า 4 7 Tue, 14 May 2019 14:07:43 +0700
6 47195   นาย สิทธินนท์ ถาน้อย 4 7 Tue, 14 May 2019 14:08:39 +0700
7 47220   น.ส. ภัณฑิรา มณีจันทรา 4 7 Tue, 14 May 2019 14:04:37 +0700
8 47277   นาย พลัฎฐ์ กันใจ 4 7 Tue, 14 May 2019 14:15:40 +0700
9 47379   นาย สมเกียรติ ธีรพงศ์กุล 4 7 Tue, 14 May 2019 14:08:12 +0700
10 47405   นาย กฤตภาส ปิงฟอง 4 7 Fri, 17 May 2019 13:06:22 +0700
11 47408   นาย ทวิภพ เรือนแก้ว 4 7 Tue, 14 May 2019 14:08:04 +0700
12 47431   น.ส. ณัชชา กระจ่างฉาย 4 7 Tue, 14 May 2019 14:00:44 +0700
13 47550   นาย ภานุวิชญ์ เนาวรัตน์ 4 7 Fri, 17 May 2019 13:04:11 +0700
14 47552   นาย เรืองฤทธิ์ ปิยะโสภา 4 7 Tue, 14 May 2019 14:17:09 +0700
15 47554   นาย วีรภัทร ไชยรุ่งเรือง 4 7 Fri, 17 May 2019 13:03:14 +0700
16 47591   นาย นนทพัทธ์ ตุลสุข 4 7 Fri, 17 May 2019 13:09:03 +0700
17 47596   นาย พิมธนกิจ กันทะตั๋น 4 7 Tue, 14 May 2019 15:14:16 +0700
18 47699   น.ส. ภานิภัค โท๊ะนาบุตร 4 7 Tue, 14 May 2019 14:00:48 +0700
19 47710   นาย นิพัทธ์ ธรรมสิทธิ์ 4 7 Tue, 14 May 2019 14:16:57 +0700
20 47713   นาย รชนนท์ ปัญญาพี่ 4 7 Fri, 17 May 2019 13:12:45 +0700
21 47716   นาย อรรณพ อ่อนน้อม 4 7 Fri, 17 May 2019 13:10:44 +0700
22 47742   นาย เขมณัติฑ์ คันธศักดิ์ศิริ 4 7 Tue, 14 May 2019 14:15:08 +0700
23 47765   น.ส. ภูพิงค์ สารีพันธ์ 4 7 Tue, 14 May 2019 14:08:31 +0700
24 47770   น.ส. อาทิมา แก้วจำรัส 4 7 Fri, 17 May 2019 13:16:06 +0700
25 50153   นาย เจียระไน ชาวส้าน 4 7 Tue, 14 May 2019 18:18:04 +0700