โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : ห้องคอม 5      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45713   น.ส. นฤภัทร ด่านพิริยะเจริญพร 6 11 Tue, 14 May 2019 09:02:44 +0700
2 45754   น.ส.  กุลิสรา ทิชากร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:59:54 +0700
3 45772   น.ส. วริศรา ยามะณี 6 7 Tue, 14 May 2019 09:15:52 +0700
4 45819   น.ส. สมฤดี มณีสาร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:20:07 +0700
5 45850   น.ส. จิรัชยา ปันติ 6 7 Tue, 14 May 2019 09:17:36 +0700
6 45884   นาย พงศ์ธร ดวงมาลา 6 12 Tue, 14 May 2019 10:08:09 +0700
7 45995   น.ส. นวภรณ์ คำกุณะ 6 7 Tue, 14 May 2019 09:22:39 +0700
8 46049   น.ส. พัทธนันท์ อินธิมา 6 7 Tue, 14 May 2019 09:12:58 +0700
9 46085   น.ส. กมลรัตน์ พรินทรากูล 5 14 Tue, 14 May 2019 09:17:26 +0700
10 46206   น.ส. ชัญญา ถาวรคุณ 6 7 Tue, 14 May 2019 13:19:11 +0700
11 46304   น.ส. จันทร์ชนก ปันทะโชติ 5 7 Tue, 14 May 2019 09:59:40 +0700
12 46327   นาย วิชญ์พล ช่อไชยกุล 5 7 Tue, 14 May 2019 09:24:23 +0700
13 46338   น.ส. ชญานิศ เครือยศ 5 7 Tue, 14 May 2019 10:14:56 +0700
14 46373   นาย รณกร ยาบ้านแป้ง 5 7 Tue, 14 May 2019 10:20:30 +0700
15 46420   นาย นนทพัทธ์ ศักดิ์ชัย 5 7 Tue, 14 May 2019 09:07:16 +0700
16 46483   น.ส. กัลยกร วังเเวว 5 7 Tue, 14 May 2019 09:14:23 +0700
17 46488   น.ส. ณัฐธิดา ใจมวน 5 7 Tue, 14 May 2019 09:29:04 +0700
18 46497   น.ส. ภามินี วงศ์โท๊ะ 5 7 Tue, 14 May 2019 09:18:02 +0700
19 46499   น.ส. ภูริชา ภูธิวุฒิ 5 7 Tue, 14 May 2019 10:17:09 +0700
20 46535   น.ส. ขวัญทิพย์ ทิพยศุภลักษณ์ 5 7 Tue, 14 May 2019 10:12:01 +0700
21 46973   นาย คุณากร เฟรดดริค ใจคำ 5 7 Tue, 14 May 2019 10:52:00 +0700
22 46991   น.ส. เนืองนิมมาน กะฐิน 5 7 Tue, 14 May 2019 09:24:17 +0700
23 46997   น.ส. เรืองรุ้งคำ คำสม 5 7 Tue, 14 May 2019 10:04:41 +0700
24 47137   นาย ก้องภพ สัตราช 4 3 Tue, 14 May 2019 14:10:57 +0700
25 47406   นาย ชยภัทธ์ หินใหญ่ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:34 +0700
26 47411   นาย ธีรชัย กิติพัฒน์มนตรี 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:28 +0700
27 47825   นาย อดิศร สัญญะเขื่อน 4 16 Tue, 14 May 2019 14:09:18 +0700
28 48542   น.ส. จิดาภา  วิชาหา 6 7 Tue, 14 May 2019 09:38:39 +0700
29 48546   นาย นิธิศ ธารีสาร 6 7 Tue, 14 May 2019 09:15:33 +0700
30 49349   น.ส. พิมพ์วิภา สิงห์ชัย 5 7 Tue, 14 May 2019 10:13:17 +0700
31 49350   น.ส. รัฐพันธ์ศิริ เขื่อนแก้ว 5 7 Tue, 14 May 2019 10:16:38 +0700
32 50171   นาย กรวิชญ์ ปัตถาติ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:43 +0700