โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : พับกระดาษญี่ปุ่น      ห้องเรียน : 939      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45522   น.ส. ลายินอู้ - 6 3 Wed, 29 May 2019 14:09:56 +0700
2 45743   นาย วิธวินท์ สุวรรณอัตถ์ 6 7 Wed, 29 May 2019 14:20:49 +0700
3 45820   น.ส. สุภาวดี คำจิโน 6 14 Tue, 14 May 2019 09:02:44 +0700
4 45894   น.ส. กนกพร รอดเดชา 6 14 Tue, 14 May 2019 09:06:56 +0700
5 46040   น.ส. ณัฎฐิยา คำวงศ์ 6 14 Tue, 14 May 2019 09:01:11 +0700
6 46407   น.ส. สุชานันท์ กันหาเวียง 5 14 Tue, 14 May 2019 12:08:47 +0700
7 46612   นาย ภาคิน แสงลุน 5 5 Tue, 14 May 2019 09:06:39 +0700
8 46623   น.ส. กัลย์กมล ฝั้นแปง 5 5 Tue, 14 May 2019 09:18:45 +0700
9 46627   น.ส. จิรัชญา บุญประสิทธิ์ 5 2 Tue, 14 May 2019 10:28:09 +0700
10 46642   น.ส. วชิรญา งามสม 5 5 Tue, 14 May 2019 09:20:08 +0700
11 46764   น.ส. ชัญญานุช บุญชุม 5 14 Tue, 14 May 2019 09:05:34 +0700
12 46778   น.ส. ศิริกานดา ทานินทร์ 5 2 Tue, 14 May 2019 10:34:54 +0700
13 47070   น.ส. แพรวา จำเริญนุสิทธิ์ 5 7 Wed, 29 May 2019 14:20:43 +0700
14 47571   น.ส. ภัทรวรรณ เครือใหม่ 4 11 Tue, 14 May 2019 13:57:08 +0700
15 48543   น.ส.  วิรากานต์ ดวงตา 6 7 Wed, 29 May 2019 14:21:57 +0700
16 48544   น.ส. ศิรประภา นุนพนัสสัก 6 7 Wed, 29 May 2019 14:22:04 +0700
17 50178   น.ส. ธณัฐชา ศักดิ์วงค์ 4 11 Tue, 14 May 2019 13:57:38 +0700