โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30923      ชื่อวิชา : นักสะสม ม.ปลาย      ห้องเรียน : 723      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45709   น.ส. ณัฐณิชา ตันจันทร์ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:03:35 +0700
2 45718   น.ส. พลอยลิน สายตุ่นแก้ว 6 10 Tue, 14 May 2019 09:29:42 +0700
3 45723   น.ส. สาธิณี พนะการ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:01:47 +0700
4 45764   น.ส. นานาพร นันทวงค์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:04:41 +0700
5 45821   น.ส. อภิชญา เชื้อตา 6 10 Tue, 14 May 2019 09:03:35 +0700
6 45942   น.ส. กัลยกร อินต๊ะเทพ 6 12 Tue, 14 May 2019 09:02:16 +0700
7 45950   น.ส. ปาณิสรา คำจำปา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:09:27 +0700
8 45956   น.ส. รุจิกานต์ กันทวงศ์ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:04:39 +0700
9 46038   น.ส. ชนาภา ฟุ้งกิตติ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:06:10 +0700
10 46140   น.ส. เนตรชนก คำธิ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:33:29 +0700
11 46291   น.ส. จิณณพัต คำดี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:06:32 +0700
12 46310   น.ส. ปภัสสร ปัญญาไชย 5 3 Tue, 14 May 2019 09:02:22 +0700
13 46315   น.ส. อาจรียา ฝั้นเบ้า 5 1 Tue, 14 May 2019 09:08:11 +0700
14 46352   น.ส. ปัณชญา เรืองศรี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:05:57 +0700
15 46431   น.ส. จิตรลดา ทองกร 5 3 Tue, 14 May 2019 09:07:57 +0700
16 46449   น.ส. พิมพ์ลดา สินพาณี 5 1 Tue, 14 May 2019 09:03:27 +0700
17 46500   น.ส. ภูริสา สุขดี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:08:19 +0700
18 46587   น.ส. ธัญพัฒน์ เหล็งขวัญยืน 5 3 Tue, 14 May 2019 09:04:35 +0700
19 46667   นาย อาทิตย์ ธีรวรุตม์ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:51:37 +0700
20 46670   น.ส. เกศวรินทร์ วิลัยราช 5 12 Tue, 14 May 2019 09:05:10 +0700
21 46715   น.ส. ชัญญา นิลจันทร์ 5 12 Tue, 14 May 2019 09:02:04 +0700
22 46731   น.ส. รักษิณา แดงช่วง 5 14 Tue, 14 May 2019 09:05:26 +0700
23 46738   น.ส. อักษราภัค ปัญญายืน 5 14 Tue, 14 May 2019 09:02:04 +0700
24 46811   น.ส. ญาณากร ปัญญากาศ 5 3 Tue, 14 May 2019 09:02:23 +0700
25 46858   น.ส. ชลธิชา โวหาร 5 13 Tue, 14 May 2019 09:05:42 +0700
26 47061   น.ส. กัลย์สุดา แก้วคำมูล 5 12 Tue, 14 May 2019 09:08:40 +0700
27 47113   น.ส. กฤตพร กฤตมโนรถ 4 1 Thu, 16 May 2019 19:56:08 +0700
28 47119   น.ส. นภัสนันท์ ตัญโญ 4 3 Mon, 27 May 2019 22:09:04 +0700
29 47215   น.ส. บุญญิสา ธรรมวรัญญา 4 1 Thu, 16 May 2019 20:11:47 +0700
30 47385   น.ส. กุลิสรา โยทะกา 4 1 Thu, 16 May 2019 19:58:34 +0700
31 47666   น.ส. วริศรา เอกวิริยะภิชาติ 4 3 Mon, 27 May 2019 22:10:07 +0700
32 49329   น.ส. พิชญธิดา ช้อนทอง 5 12 Tue, 14 May 2019 09:01:23 +0700
33 49345   น.ส. อัญญรัตน์ กันตา 5 16 Tue, 14 May 2019 09:06:15 +0700
34 49367   น.ส. จินตนา โกเมฆ 5 3 Tue, 14 May 2019 09:08:09 +0700
35 49384   น.ส. นลิน เธอจันทึก 5 13 Tue, 14 May 2019 09:00:55 +0700