โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : ดนตรีไทยพื้นเมือง      ห้องเรียน : ห้องดนตรีไทยพื้นเมือง      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46037   น.ส. ชนนิกานต์ ไชยศักดา 6 10 Tue, 14 May 2019 09:21:39 +0700
2 46167   น.ส. ชุติมา ไชยยากูล 6 1 Tue, 14 May 2019 09:37:45 +0700
3 46402   น.ส. ลำเพา วีระพงษ์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:37:47 +0700
4 46466   นาย เบญจรงค์ ต๊ะวัง 5 11 Tue, 14 May 2019 09:13:26 +0700
5 47511   นาย อธิวัฒน์ กันทาเงิน 4 13 Tue, 14 May 2019 14:41:13 +0700
6 47555   นาย ศุภวิชญ์ ชัยเมืองมูล 4 13 Tue, 14 May 2019 14:41:06 +0700
7 48582   นาย บุญยฤทธิ์ สีมา 4 3 Tue, 14 May 2019 14:36:44 +0700
8 50142   นาย ธนกร ตรียกูล 4 6 Tue, 14 May 2019 14:36:25 +0700