โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : Meeting Art รับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศิลปะ      ห้องเรียน : ลานศิลป์ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46487   น.ส. ณัฐชา หมูแก้ว 5 14 Tue, 14 May 2019 09:15:11 +0700
2 47046   น.ส. อาภาพรรณ อวดห้าว 6 14 Tue, 14 May 2019 10:07:46 +0700
3 47160   น.ส. โชติกา ไชยานนท์ 4 6 Tue, 14 May 2019 14:55:59 +0700
4 47172   น.ส. รุ้งตะวัน สุวรรณ 4 4 Tue, 14 May 2019 13:59:39 +0700
5 47620   น.ส. พีรณัฐ วงศ์เมือง 4 4 Tue, 14 May 2019 14:09:49 +0700
6 50125   น.ส. สิริยากร เจียรสุวรรณ 4 3 Tue, 14 May 2019 14:08:16 +0700
7 50147   น.ส. ถิรายุ นันตระกูล 4 6 Tue, 14 May 2019 14:31:46 +0700
8 50150   น.ส. มุกวรินทร์ สุขสันต์ 4 6 Tue, 14 May 2019 14:29:26 +0700