โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : ศิลปะการแสดง      ห้องเรียน : นาฏศิลป์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46589   น.ส. ปริชญา พงษ์สมุทร 5 11 Tue, 14 May 2019 09:08:11 +0700
2 46676   น.ส. ณัฐณิชา มาสุข 5 11 Wed, 29 May 2019 13:51:28 +0700
3 46913   น.ส. พลอยกนก จอมคำ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:43:48 +0700
4 49312   น.ส. ปพิชญา ทุ่งแจ้ง 5 5 Tue, 14 May 2019 09:09:12 +0700