โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30921      ชื่อวิชา : ดนตรีสากล      ห้องเรียน : ดนตรี อาคารบุญชู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45640   นาย พฤฒ สุวรรณพิมพ์ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:02:53 +0700
2 46078   นาย สุบัญชา สุพาวงษ์ 6 16 Tue, 14 May 2019 13:12:43 +0700
3 46122   นาย วีระพันธุ์ ดอนกิจภัย 6 4 Tue, 14 May 2019 09:28:07 +0700
4 46205   นาย อิทธิกร เกียรติก้องแก้ว 6 13 Tue, 14 May 2019 13:13:42 +0700
5 47364   นาย ณราดา มิ่งเชื้อ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:08:34 +0700
6 47376   นาย วงศกร สุคำวัง 4 14 Tue, 14 May 2019 14:10:22 +0700
7 48583   นาย ธนพล แสงสุกวาว 4 16 Tue, 21 May 2019 12:57:53 +0700
8 50187   น.ส. ภูริชญา ภูษิต 4 12 Tue, 14 May 2019 14:07:35 +0700