โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : ลีลาศ      ห้องเรียน : ใต้ถุนอาคารบุญชู      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47154   นาย อัครวิทย์ นาคพานิช 4 5 Tue, 14 May 2019 18:42:27 +0700
2 47162   น.ส. ณัฐญาดา ทวีเกษมสันต์ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:24:56 +0700
3 47580   น.ส. ไอยรา วงค์ธิดา 4 2 Tue, 14 May 2019 14:16:51 +0700
4 48590   น.ส. นวมิทร์ บุญจีน 4 14 Tue, 14 May 2019 14:00:34 +0700
5 50179   น.ส. มานิตา นาคปฐม 4 11 Tue, 14 May 2019 14:17:56 +0700