โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : พยาบาล ม.ปลาย (รับเฉพาะ นักเรียนหญิง ม.ปลาย)      ห้องเรียน : 843      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45623   น.ส. พิจิตรา ธิวงศ์ 6 13 Thu, 23 May 2019 13:41:26 +0700
2 45717   น.ส. ปิยาภรณ์ จิรัคคกุล 6 6 Tue, 14 May 2019 13:37:07 +0700
3 45849   น.ส. กมลวรรณ โยมงาม 6 13 Tue, 14 May 2019 09:00:55 +0700
4 45853   น.ส. ญาณินท์ พลรักษ์ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:06:18 +0700
5 45862   น.ส. พิมพ์ชนก วัฒนวิภา 6 13 Thu, 23 May 2019 13:41:25 +0700
6 45866   น.ส. สมาพร ทาหลี 6 3 Tue, 14 May 2019 09:06:54 +0700
7 45868   น.ส. โสภณัฐ ใจปินตา 6 15 Tue, 14 May 2019 09:11:18 +0700
8 46083   น.ส. กมลชนก มาลุจันทร์ 6 13 Tue, 14 May 2019 09:08:50 +0700
9 46143   น.ส. พรนภา วงศ์ทา 6 13 Tue, 14 May 2019 09:03:27 +0700
10 46267   น.ส. ปัณฑ์ชนิตตา ชื่นจิตต์ศิริ 6 10 Tue, 14 May 2019 09:01:37 +0700
11 46595   น.ส. รินลณี ช่วงจันทร์ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:01:31 +0700
12 46632   น.ส. ธีริศรา ธาดาสิริบุญญา 5 14 Tue, 14 May 2019 09:05:22 +0700
13 46680   น.ส. ปัญญดา ปานทอง 5 2 Tue, 14 May 2019 09:04:28 +0700
14 46691   น.ส. อรุชา ไชยองค์การ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:02:32 +0700
15 46910   น.ส. ปภาวดี แก้วมา 5 2 Tue, 14 May 2019 09:04:54 +0700
16 46918   น.ส. ลภัสรดา ศรีอุดมเลิศ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:07:13 +0700
17 48576   น.ส. ปวีณ์นุช เปี่ยมจริยคุณ 6 13 Fri, 17 May 2019 18:35:44 +0700