โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : กรีฑา      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47079   น.ส. หัสจารี ทำอินแก้ว 5 11 Tue, 14 May 2019 09:17:33 +0700
2 47229   นาย ธนดล ขัดทุ่งฝาย 4 5 Tue, 14 May 2019 15:25:27 +0700
3 47749   นาย นพรุจ ตันนุกิจ 4 10 Tue, 14 May 2019 16:43:58 +0700
4 47824   นาย ปัณณวัฒน์ ศรีชัยตัน 4 5 Tue, 14 May 2019 15:24:13 +0700
5 50129   นาย พันธกานต์ ศิลา 4 5 Thu, 16 May 2019 10:08:51 +0700
6 50177   น.ส. กัญญารัตน์ รวยสูงเนิน 4 11 Tue, 14 May 2019 16:04:51 +0700