โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : เทเบิลเทนนิส      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46564   นาย ธนโชติ พวงพยอม 5 16 Tue, 14 May 2019 10:08:10 +0700
2 46852   นาย อาทิตย์ วงศ์ษา 5 13 Tue, 14 May 2019 09:31:24 +0700
3 47068   นาย ณัฐสิทธิ์ วิ่งเร็ว 5 11 Tue, 14 May 2019 09:06:27 +0700
4 47092   นาย ชลธิศ บุนนาค 4 2 Tue, 14 May 2019 14:08:40 +0700
5 47098   นาย นิธาน ทีรฆวณิช 4 3 Tue, 14 May 2019 14:00:56 +0700
6 47274   นาย ชยณัฐ เมืองยิ่ง 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:30 +0700
7 47282   นาย ภูวดล สันเทพ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:07:34 +0700
8 47333   นาย ศิรวิทย์ แซ่โฟ้ง 4 11 Tue, 14 May 2019 14:07:37 +0700
9 47382   นาย เอื้อการย์ ศรีเฟย 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:56 +0700
10 47508   นาย ศิวกร อินต๊ะวิชา 4 16 Tue, 14 May 2019 14:11:09 +0700
11 47549   นาย ภคพล รงค์ชนะ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:07:33 +0700
12 47557   นาย สันต์ติพงษ์ จันเตือม 4 11 Tue, 14 May 2019 14:07:30 +0700
13 47761   น.ส. ประกายเพชร จิรนุวัฒน์วงค์ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:26:02 +0700
14 49310   น.ส. ชลธิชา สุระวัง 5 2 Tue, 14 May 2019 09:01:28 +0700
15 49388   นาย ณภัทร พิมพิลา 4 16 Tue, 14 May 2019 14:12:30 +0700
16 50173   นาย คมศาสตร์ ฟุ้งจารุพัฒน์ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:08 +0700
17 50175   นาย ธนวินท์ สุภาอินทร์ 4 11 Tue, 14 May 2019 14:15:03 +0700
18 50189   นาย ปัณณวิชญ์ นาคหาญ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:16:04 +0700