โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : บาสเก็ตบอล      ห้องเรียน : ศูนย์กีฬา ชั้นบน      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46052   น.ส. วนิดา วณิชเรืองชัย 6 14 Tue, 14 May 2019 09:12:41 +0700
2 46421   นาย นพวิชญ์ ผัดวัง 5 3 Tue, 14 May 2019 09:09:16 +0700
3 46492   น.ส. ปณิตตรา ทูนแก้ว 5 15 Tue, 14 May 2019 09:13:00 +0700
4 46510   นาย จิราวัฒน์ วัฒนศิริศักดิ์ 5 12 Tue, 14 May 2019 09:01:13 +0700
5 46539   น.ส. พัชรวลัย สมกองแก้ว 5 14 Tue, 14 May 2019 09:11:42 +0700
6 46542   น.ส. ธนภรณ์ ปิงแก้ว 5 14 Tue, 14 May 2019 09:12:26 +0700
7 46767   น.ส. ธวัลรัตน์ พรมเชื้อ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:02:35 +0700
8 46779   น.ส. สกุลรัตน์ ศิริวัฒนไพบูลย์ 5 15 Tue, 14 May 2019 09:05:29 +0700