โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30919      ชื่อวิชา : สมาธิสร้างสุข      ห้องเรียน : 821      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45617   น.ส. นุชจีรา วงศ์ถาติ๊บ 6 5 Tue, 14 May 2019 09:18:49 +0700
2 46357   น.ส. สวิชญา เครือตัน 5 3 Tue, 14 May 2019 09:15:54 +0700
3 46722   น.ส. ณิชารีย์ บุญนำมา 5 5 Tue, 14 May 2019 09:37:53 +0700
4 46736   น.ส. อคิราภ์ เลิศวิภาภัทร 5 5 Tue, 14 May 2019 09:39:19 +0700
5 47091   นาย คริสต์ อุทาหรณ์ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:39:10 +0700
6 47226   นาย คณิศร จักรเครือ 4 2 Wed, 29 May 2019 13:45:15 +0700
7 47450   นาย คีตภัทร แสงสว่าง 4 2 Wed, 29 May 2019 13:45:15 +0700
8 47743   นาย ชวิน จิระธิติกุล 4 3 Tue, 14 May 2019 14:19:09 +0700
9 49307   นาย ธีรภัทร์ แก้วยอด 5 5 Tue, 14 May 2019 09:23:32 +0700