โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : มารยาทไทย      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47211   น.ส. ธนภรณ์ ไชยชุมภู 4 4 Tue, 14 May 2019 14:14:42 +0700
2 47214   น.ส. นวพร สมบัติเชื้อ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:14:39 +0700
3 47391   น.ส. ชามิล พันธวงค์ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:32:21 +0700
4 47650   น.ส. กนกวรรณ ก๋าใจ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:29:40 +0700
5 47762   น.ส. พัชรกมล กองเงิน 4 6 Tue, 14 May 2019 14:19:48 +0700
6 50204   น.ส. ปาริสัชชาวดี วังกาวี 4 16 Tue, 14 May 2019 14:29:47 +0700