โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : เศรษฐกิจพอเพียง      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45762   น.ส. ธนารัตน์ แก้วมณี 6 12 Tue, 14 May 2019 09:13:45 +0700
2 45769   น.ส. เปมิกา ณ ลำปาง 6 11 Tue, 14 May 2019 09:25:32 +0700
3 47407   นาย ณัฐวัฒน์ เมืองมา 4 16 Tue, 14 May 2019 14:14:48 +0700
4 47422   นาย ศิโรรัตน์ สุภาแปง 4 16 Tue, 14 May 2019 14:14:54 +0700
5 47551   นาย รัชชานนท์ วงศ์ฟู 4 12 Tue, 14 May 2019 14:15:43 +0700
6 47618   น.ส. ปาลิน ศรีสุทธะ 4 2 Tue, 14 May 2019 14:14:17 +0700
7 48573   น.ส. ดารินทร บิลโส๊ะ 6 11 Tue, 14 May 2019 09:26:08 +0700
8 50183   นาย สารนาถ ชัยปัญญา 4 12 Tue, 14 May 2019 14:14:57 +0700
9 50206   นาย ทรงกลด อิสระไพโรจน์ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:14:57 +0700