โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20913      ชื่อวิชา : A Math      ห้องเรียน : 631632633      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47941   ด.ญ. ชญานิษฐ์ จิวัฒนาพิทักษ์กุล 3 3 Wed, 15 May 2019 09:14:26 +0700
2 47963   ด.ญ. วรัญญา จันทร์ทา 3 3 Wed, 15 May 2019 09:09:57 +0700
3 47967   ด.ช. ธีรพงศ์ สุภัทร์วัน 3 4 Wed, 15 May 2019 09:31:56 +0700
4 47968   ด.ช. นราวิชญ์ เพ็งสว่าง 3 4 Wed, 29 May 2019 14:10:18 +0700
5 47969   ด.ช. บริวัตร์ พิมสาร 3 4 Wed, 15 May 2019 09:07:59 +0700
6 47970   ด.ช. ภพธร อนุสรณ์นรการ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:25:11 +0700
7 47971   ด.ช. ภัทรวิชญ์ ภัทรวิชญานนท์ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:20:26 +0700
8 47973   ด.ช. ฤทธา ภิรมย์กิจ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:31:28 +0700
9 47974   ด.ช. ลภัส   นภาคณากร 3 4 Wed, 15 May 2019 09:06:54 +0700
10 47976   ด.ช. ศิวัช หน่อแก้ว 3 4 Wed, 15 May 2019 09:06:21 +0700
11 47977   ด.ช. ศีล สุขจีน 3 4 Wed, 29 May 2019 14:03:48 +0700
12 47978   ด.ช. สยามรัฐ รัตนภิรมย์ 3 4 Wed, 29 May 2019 14:03:20 +0700
13 47979   ด.ช. สิทธิกานต์ วงศ์เมืองแก่น 3 4 Wed, 15 May 2019 09:19:17 +0700
14 47980   ด.ช. อมรวิชญ์ ชุมภู 3 4 Wed, 15 May 2019 09:32:33 +0700
15 47982   ด.ญ. กมลลักษณ์ มาชม 3 4 Wed, 15 May 2019 09:15:26 +0700
16 47983   ด.ญ. กรกมล ยอดเพ็ชร์ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:45:00 +0700
17 47984   ด.ญ. กวิสรา ช่อไชยกุล 3 4 Wed, 15 May 2019 09:02:55 +0700
18 47986   ด.ญ. ขวัญจิรา วงค์ชมภู 3 4 Wed, 15 May 2019 09:32:14 +0700
19 47988   ด.ญ. ชนากานต์ กุลใจ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:16:02 +0700
20 47992   ด.ญ. ธัญญาเรศ สายปินตา 3 4 Wed, 15 May 2019 09:21:38 +0700
21 47993   ด.ญ. ธันย์ชนก ต๊ะอินทร์ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:26:49 +0700
22 47994   ด.ญ. นพมาศ เป็งมณี 3 4 Wed, 15 May 2019 09:14:39 +0700
23 47995   ด.ญ. นพรัตน์ ใจมา 3 4 Wed, 15 May 2019 09:44:24 +0700
24 47996   ด.ญ. นันท์นภัส ชาตะโชติ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:58:34 +0700
25 47998   ด.ญ. นิชาภัทร อินฟู 3 4 Wed, 15 May 2019 09:13:03 +0700
26 47999   ด.ญ. ปิยกานต์ แหลมคม 3 4 Wed, 15 May 2019 09:10:35 +0700
27 48000   ด.ญ. ปิยภรณ์ อินหลี 3 4 Wed, 15 May 2019 09:30:09 +0700
28 48001   ด.ญ. ปิย์วรา ทินวัง 3 4 Wed, 15 May 2019 09:08:36 +0700
29 48007   ด.ญ. วิรชา ลีลาชินาเวศ 3 4 Wed, 15 May 2019 09:11:31 +0700
30 48010   ด.ญ. อธิษฐาน สารพล 3 4 Wed, 15 May 2019 09:17:54 +0700
31 48019   ด.ช. ณัฐวุฒิ สุวรรณวงศ์ 3 5 Wed, 15 May 2019 09:24:34 +0700
32 48146   ด.ช. คณิศร หล้าคำเปียง 3 8 Wed, 15 May 2019 09:05:09 +0700
33 48147   ด.ช. ชนบดี เป็งวัง 3 8 Wed, 29 May 2019 14:05:04 +0700
34 48159   ด.ช. ภานุวัฒน์ แก้วใหญ่ 3 8 Wed, 29 May 2019 14:09:02 +0700
35 48162   ด.ช. วชิรวิชญ์ ต้นแก้ว 3 8 Wed, 15 May 2019 09:27:06 +0700
36 48171   ด.ญ. ทัสสิมล บุญสูงเพชร 3 8 Wed, 15 May 2019 09:03:51 +0700
37 48174   ด.ญ. นัทธมน ชัยสุวรรณ 3 8 Wed, 15 May 2019 09:22:56 +0700
38 48175   ด.ญ. นันท์นภัส ยุวศิริกุลชัย 3 8 Wed, 15 May 2019 09:02:21 +0700
39 48177   ด.ญ. ปพิชญา สิบประการ 3 8 Wed, 15 May 2019 09:12:17 +0700
40 48279   ด.ช. ไชยกาญจน์ ตาคำ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:33:22 +0700
41 48284   ด.ช. ธัญญวัฒน์ หน่อแก้วมูล 3 11 Wed, 29 May 2019 14:01:13 +0700
42 48286   ด.ช. ธีรภัทร อำไพ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:18:38 +0700
43 48288   ด.ช. ปฏิภาณ แปงใส 3 11 Wed, 15 May 2019 09:16:13 +0700
44 48289   ด.ช. ปรวัตร แก้วก๋อง 3 11 Wed, 15 May 2019 09:17:39 +0700
45 48294   ด.ช. พฤทธ์ เบญจพลาภรณ์ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:13:15 +0700
46 48295   ด.ช. พีรพันธ์ จรัญกิจ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:26:37 +0700
47 48297   ด.ช. สิปปภาส สุวรรณจักร์ 3 11 Wed, 15 May 2019 09:17:56 +0700
48 48369   ด.ช. ชวกร อารมย์ดี 3 13 Wed, 15 May 2019 09:06:12 +0700
49 48371   ด.ช. ณภัทร เถื่อนบัวระบัติ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:31:52 +0700
50 48376   ด.ช. ธนากร สันตกิจ 3 13 Wed, 29 May 2019 14:11:32 +0700
51 48382   ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ปรปักษ์ขาม 3 13 Wed, 15 May 2019 09:14:26 +0700
52 48386   ด.ช. ยศกร ไตรถาวร 3 13 Wed, 15 May 2019 09:24:20 +0700
53 48405   ด.ญ. สิริฉัตร พรหมจรรย์ 3 13 Wed, 15 May 2019 09:33:02 +0700
54 48592   ด.ช. ณัฐดนัย อินนันชัย 3 13 Wed, 15 May 2019 09:28:10 +0700
55 48594   ด.ช อรรณพ แก้วสาย 3 11 Wed, 29 May 2019 13:58:25 +0700
56 48703   ด.ญ. นงนภัส เหลืองธนะผล 2 3 Wed, 15 May 2019 09:15:49 +0700
57 48706   ด.ญ. บุญรัตน์ เปียงชมภู 2 3 Wed, 15 May 2019 09:07:55 +0700
58 48719   ด.ญ. อัญชสา สิริจิระพงศ์ 2 3 Wed, 15 May 2019 09:23:39 +0700
59 48744   ด.ญ. พชรธิดา ประสิทธิโชค 2 4 Wed, 15 May 2019 09:05:14 +0700
60 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล 2 4 Wed, 15 May 2019 09:24:00 +0700
61 48750   ด.ญ. ภัทรมน พลติ๊บ 2 4 Wed, 15 May 2019 09:29:16 +0700
62 48752   ด.ญ. ภิชญาสิฬห์ สีเหลือง 2 4 Thu, 16 May 2019 13:50:17 +0700
63 48765   ด.ช. ชนธัญ วังเสมอ 2 5 Wed, 15 May 2019 10:01:20 +0700
64 48804   ด.ช. ชิโณวาสน์ พิชิตพิชญ์ 2 6 Wed, 15 May 2019 10:01:27 +0700
65 48970   ด.ช. ธนวัตน์ ศรีวิกูล 2 10 Wed, 15 May 2019 10:00:06 +0700
66 49003   ด.ช. กิตติพล ภักดีภูพิงค์ 2 11 Wed, 29 May 2019 13:47:35 +0700
67 49125   ด.ช. ปภาวิชญ์ มูลเมือง 2 14 Fri, 17 May 2019 09:09:39 +0700
68 49128   ด.ช. พีรวิช เพ็งสิน 2 14 Fri, 17 May 2019 09:09:35 +0700
69 49139   ด.ช. ศุภสิทธิ์ วงค์โขง 2 14 Fri, 17 May 2019 09:09:38 +0700
70 49140   ด.ช. สิรภัทร เกตุเมฆ 2 14 Wed, 15 May 2019 09:28:04 +0700
71 49142   ด.ช. อภิชาต แก้วดวงตา 2 14 Wed, 15 May 2019 09:30:17 +0700
72 49254   ด.ญ. ณัฐวลัญช์ คำมาก 2 17 Wed, 15 May 2019 09:18:44 +0700
73 49267   ด.ญ. พิมพ์มาดา ฉัตรชัยสิทธิกุล 2 17 Wed, 15 May 2019 09:08:50 +0700
74 49272   ด.ญ. ศาตพร พวงสำลี 2 17 Wed, 15 May 2019 09:24:12 +0700
75 49381   ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ทิพย์แก้ว 3 4 Wed, 15 May 2019 09:08:24 +0700
76 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:31:28 +0700
77 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:18:58 +0700
78 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร 1 3 Wed, 15 May 2019 09:21:14 +0700
79 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:22:52 +0700
80 49957   ด.ญ. ปวริศา คันธะชุมภู 1 12 Wed, 15 May 2019 09:57:42 +0700
81 50085   ด.ญ. อริษรา งามจิตต์เอื้อ 1 15 Wed, 29 May 2019 14:02:10 +0700