โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย      ห้องเรียน : 321      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46356   น.ส. ศิวาลัย จาคำมา 5 3 Tue, 14 May 2019 09:19:37 +0700
2 46532   น.ส. กัญภาพร ฝันถึงภูมิ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:13:33 +0700
3 46549   น.ส. ศิรประภา สินธุวาทิน 5 14 Tue, 14 May 2019 09:23:42 +0700
4 46551   น.ส. สุชาวดี มาลีบุตร 5 14 Tue, 14 May 2019 09:02:06 +0700
5 46553   น.ส. อรณิชา มูลใจ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:20:53 +0700
6 46775   น.ส. เมทินี คุ้มวงษ์ 5 16 Tue, 14 May 2019 09:24:09 +0700
7 47093   นาย ชูเกียรติ ไตรมหาสุวรรณ์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:11:56 +0700
8 47094   นาย ณัชพงศ์ เมืองมูล 4 6 Tue, 14 May 2019 14:10:44 +0700
9 47116   น.ส. ฑิตยา พลราชม 4 15 Tue, 14 May 2019 14:06:57 +0700
10 47120   น.ส. พชรพร พาลคำ 4 3 Tue, 14 May 2019 14:05:59 +0700
11 47124   น.ส. เพชรลดา โพธิ์ทอง 4 15 Tue, 14 May 2019 14:17:32 +0700
12 47139   นาย เกียรติศักดิ์ นวลอ้าย 4 12 Tue, 28 May 2019 22:01:23 +0700
13 47182   นาย จิรัฎฐ์ ถนัดกิจ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:15:34 +0700
14 47184   นาย ทินพัทธ ศิริณัฏสมบูรณ์ 4 6 Wed, 29 May 2019 13:10:25 +0700
15 47186   นาย ธนภัทร ยะย่าเป้า 4 10 Tue, 14 May 2019 14:13:51 +0700
16 47192   นาย ภูริณัฐ มังแก้ว 4 3 Tue, 14 May 2019 14:07:44 +0700
17 47196   นาย สิทธิ์นิธิ สิทธิ์ศรีสง่าวงค์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:15:31 +0700
18 47243   นาย วุฒิพงษ์ จันเต็ม 4 1 Wed, 29 May 2019 12:04:09 +0700
19 47276   นาย ปราปต์ ภู่จันทร์เจริญ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:05:51 +0700
20 47360   น.ส. อินประภา โนใจปิง 4 12 Tue, 14 May 2019 14:02:55 +0700
21 47375   นาย ภวิศ บุญเตี่ยม 4 3 Wed, 29 May 2019 13:03:55 +0700
22 47446   น.ส. สุกัญญา พินิจวงค์ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:01:42 +0700
23 47453   นาย ไชยวัฒน์ จรัสโชติอัมพร 4 16 Tue, 14 May 2019 14:16:18 +0700
24 47460   นาย ปัญญวัฒน์ ตั้งตัว 4 3 Tue, 14 May 2019 14:07:37 +0700
25 47464   นาย พุทธรดนย์ ศิลป์ภิรมย์ 4 16 Tue, 14 May 2019 14:11:31 +0700
26 47468   นาย สุกฤษฎิ์ โยปินตา 4 16 Tue, 14 May 2019 14:16:15 +0700
27 47488   น.ส. มนัสชนก ศรีวิชัย 4 3 Tue, 14 May 2019 14:10:06 +0700
28 49317   น.ส. ศรัญย์พร ชัยปัญญา 5 3 Tue, 14 May 2019 09:35:53 +0700
29 50184   น.ส. ณัฐสุดา วรรณารักษ์ 4 12 Tue, 14 May 2019 14:02:54 +0700
30 50186   น.ส. พัณณิตา วงค์ชมภู 4 12 Tue, 14 May 2019 14:02:52 +0700