โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : สวดมนต์      ห้องเรียน : 331      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:14:07 +0700
2 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:14:07 +0700
3 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:14:07 +0700
4 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:14:09 +0700
5 45807   น.ส. นภชนก เจื้อยแจ้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:14:17 +0700
6 45817   น.ส. ศิรภัสสร ศรีตะบุตร 6 11 Tue, 14 May 2019 09:15:45 +0700
7 46036   น.ส. ชญาดา แสงแก้ว 6 11 Tue, 14 May 2019 09:06:21 +0700
8 46053   น.ส. ชนิศา ท้าวตั๋น 6 12 Tue, 14 May 2019 09:01:36 +0700
9 46054   น.ส. วิภาวดี ไลจินดา 6 12 Tue, 14 May 2019 09:02:31 +0700
10 46055   น.ส. วิศัลย์ศยา พลับจีน 6 12 Tue, 14 May 2019 09:07:56 +0700
11 46729   น.ส. ภูษณิศา อินดาวงศ์ 5 11 Tue, 14 May 2019 09:10:17 +0700