โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30917      ชื่อวิชา : ประวัติศาสตร์      ห้องเรียน : 311      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45661   น.ส. ธีรภัทร วรรณา 6 13 Tue, 14 May 2019 09:06:59 +0700
2 45710   น.ส. ณัฐพร แก้วสาย 6 13 Tue, 14 May 2019 09:08:24 +0700
3 46128   นาย อรรถพงศ์ แสงบุญเรือง 6 13 Tue, 14 May 2019 10:15:51 +0700
4 46379   นาย สิทธิชัย ศรีแกวงศ์ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:19:43 +0700
5 46657   นาย ภูมิณัฐ ปันทะ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:13:52 +0700
6 46838   นาย นพรัตน์ อูบตุ้ย 5 13 Tue, 14 May 2019 09:29:48 +0700
7 47105   นาย สิรวิชญ์ ใจอินทร์ 4 3 Tue, 14 May 2019 14:08:48 +0700
8 47420   นาย วัชรธนิน วิ่งเร็ว 4 16 Tue, 14 May 2019 14:02:03 +0700
9 47456   นาย ธรรศพรหม พรหมขันธ์ 4 15 Wed, 29 May 2019 11:40:17 +0700
10 47603   น.ส. กัญญาณัฐ เขื่อนเพ็ชร 4 11 Tue, 14 May 2019 13:52:49 +0700
11 47605   น.ส. จิรัชญา มาลัยทอง 4 14 Tue, 14 May 2019 13:58:17 +0700
12 47606   น.ส. ชลดา ปินสาย 4 14 Tue, 14 May 2019 13:57:53 +0700
13 47609   น.ส. ทิตยา ปัจจะกุล 4 12 Tue, 14 May 2019 13:57:00 +0700
14 47612   น.ส. นภสร ยอดคำปัน 4 3 Tue, 14 May 2019 14:03:31 +0700
15 47615   น.ส. ปทิตตา ตริไตรรัตน์ 4 12 Tue, 14 May 2019 13:56:20 +0700
16 50180   นาย เทพากร แก้วคำดี 4 12 Tue, 14 May 2019 14:20:19 +0700