โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : ชีวะ 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45558   นาย ศิริมงคล วงค์กุณะ 6 4 Tue, 14 May 2019 09:33:36 +0700
2 46531   น.ส. กศยา พานดง 5 4 Tue, 14 May 2019 09:23:45 +0700
3 46818   น.ส. นภัสสร เครือวงศ์ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:15:43 +0700
4 47060   น.ส. ภัทรลดา ชวนมา 6 4 Tue, 14 May 2019 09:06:32 +0700
5 47102   นาย ยศกร แสนจิตร์ 4 5 Tue, 14 May 2019 14:15:26 +0700
6 47106   นาย สุรเชษฐ์ อินทวงศ์ 4 2 Tue, 14 May 2019 14:08:58 +0700
7 47109   นาย อรรณพ รุ่งเรือง 4 5 Tue, 14 May 2019 14:15:35 +0700
8 47153   นาย สิรวิชญ์ ชมนา 4 2 Tue, 14 May 2019 14:14:23 +0700
9 47234   นาย ปพน นที 4 10 Tue, 14 May 2019 14:18:39 +0700
10 47241   นาย วริทธิ์ กองฟู 4 10 Tue, 14 May 2019 14:15:27 +0700
11 47287   นาย สิรภพ เล็กเลิศสุนทร 4 2 Tue, 14 May 2019 14:08:58 +0700
12 47634   นาย ธนบดี จันทร์ฉาย 4 2 Tue, 14 May 2019 14:35:04 +0700
13 47641   นาย รัตนภูมิ กล่าวปิยะภมรกุล 4 2 Tue, 14 May 2019 14:35:16 +0700
14 47648   น.ส. กชพรรรณ พูลสวัสดิ์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:35:35 +0700
15 49374   น.ส. เนตรญาดา แซ่พ่าน 5 4 Tue, 14 May 2019 09:13:18 +0700
16 50121   น.ส. พิมพ์พิศา นากล้า 4 2 Tue, 14 May 2019 13:51:32 +0700