โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ห้องโลกดาราศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46861   น.ส. ณัชชา ถาวรคุณ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:31:01 +0700
2 47114   น.ส. จิราเจตฐ์ ศรีวิลัย 4 4 Tue, 14 May 2019 14:17:43 +0700
3 47118   น.ส. ตรีสุคนธ์ ยะย่าเป้า 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:42 +0700
4 47123   น.ส. พีรดา โรจนไพฑูรย์ 4 10 Tue, 14 May 2019 13:55:51 +0700
5 47171   น.ส. ภณิดา โตปินใจ 4 5 Thu, 16 May 2019 10:20:22 +0700
6 47288   นาย เสฏฐวุฒิ ภักดีเจริญ 4 5 Thu, 16 May 2019 10:20:22 +0700
7 47298   น.ส. นภัสกรณ์ สุขแก่นจันทร์ 4 12 Tue, 14 May 2019 13:56:46 +0700
8 47301   น.ส. เบญจวรรณ ชมภูเทพา 4 5 Thu, 16 May 2019 10:20:22 +0700
9 47561   น.ส. ชญามล วงศ์จา 4 15 Tue, 14 May 2019 13:56:25 +0700
10 47566   น.ส. นันท์นภัส มาละเงิน 4 15 Tue, 14 May 2019 13:58:48 +0700
11 47575   น.ส. วิรัชชา ณัฐณสุวรรณ 4 15 Tue, 14 May 2019 13:57:45 +0700
12 47614   น.ส. บุราณี พรหมศร 4 12 Tue, 14 May 2019 13:55:53 +0700
13 49338   น.ส. ธนพร ทองเงิน 5 14 Tue, 14 May 2019 09:23:01 +0700
14 49339   น.ส. สรัลชนา สุรินทร์ 5 14 Tue, 14 May 2019 09:28:07 +0700
15 50140   น.ส. ลิปิการ์ องค์การ 4 5 Tue, 14 May 2019 13:56:36 +0700
16 50201   น.ส. ธนภรณ์ จำปาวัน 4 14 Tue, 14 May 2019 14:18:19 +0700