โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : Selected Topic สร้างสุข      ห้องเรียน : 921      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47315   น.ส. อัจริยา คะระวาด 4 4 Tue, 14 May 2019 17:31:53 +0700
2 47475   น.ส. ฐิตาพร สุยะสืบ 4 6 Tue, 14 May 2019 18:25:11 +0700