โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20913      ชื่อวิชา : Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านั้น)      ห้องเรียน : ศูนย์คณิตศาสตร์      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48409   ด.ช. ก่อกุศล ตัณฑ์อำไพ 3 14 Wed, 15 May 2019 11:21:41 +0700
2 48410   ด.ช. ก้องภพ  กอไธสง 3 14 Wed, 15 May 2019 09:44:58 +0700
3 48411   ด.ช.  ถิรวิทย์  ยอดปนันท์ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:27:33 +0700
4 48414   ด.ช. ธีรภัทร์   จิตตวัฒนรัตน์ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:52:00 +0700
5 48417   ด.ช. พิพัฒน์พงศ์   ประทุมโทน 3 14 Wed, 15 May 2019 10:09:12 +0700
6 48418   ด.ช. ภาณุวิชญ์  ยาวิละ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:12:44 +0700
7 48419   ด.ช. ภูมินันท์   สมศรี 3 14 Wed, 15 May 2019 16:49:35 +0700
8 48421   ด.ช. ภูริช  คำปาเชื้อ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:01:11 +0700
9 48422   ด.ช. ภูริช  เสนาสังข์ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:53:53 +0700
10 48423   ด.ช. รัชชานนท์  ไชยวงค์ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:04:08 +0700
11 48425   ด.ช. สุรชัช  โสภา 3 14 Wed, 15 May 2019 12:21:28 +0700
12 48426   ด.ญ. กีรติกา   พุทธโชติ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:27:14 +0700
13 48427   ด.ญ. จิรัชญา  เทศศรีเมือง 3 14 Wed, 15 May 2019 09:56:06 +0700
14 48428   ด.ญ. จิรัฏฐยา   ภูมิพันธ์ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:06:30 +0700
15 48429   ด.ญ. ชนกนันท์   ตำแหน่งจีน 3 14 Wed, 15 May 2019 10:24:23 +0700
16 48430   ด.ญ. ณัฎฐณิชา  อุตุดี 3 14 Wed, 15 May 2019 09:26:58 +0700
17 48432   ด.ญ. ธวัลหทัย   แลกันทะ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:28:08 +0700
18 48433   ด.ญ. ธัญวรัตม์   อินทราเครือ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:37:26 +0700
19 48434   ด.ญ. ธัมมจารี   อินญาวิเลิศ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:18:45 +0700
20 48435   ด.ญ. บัณฑิตา   ตาคำ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:53:51 +0700
21 48436   ด.ญ. ปภาพินท์   บุญเตี่ยม 3 14 Wed, 15 May 2019 12:20:15 +0700
22 48437   ด.ญ. ปุณณภา  จารุเหตุ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:50:56 +0700
23 48439   ด.ญ. พอหทัย   วะนะสุข 3 14 Wed, 15 May 2019 09:37:58 +0700
24 48440   ด.ญ. แพรลดา   กันทา 3 14 Wed, 15 May 2019 09:45:01 +0700
25 48441   ด.ญ. รัชนีกร   วิจิตรจรัสแสง 3 14 Wed, 15 May 2019 09:32:54 +0700
26 48442   ด.ญ. ศศิกานต์   ศิลประเสริฐ 3 14 Wed, 15 May 2019 10:04:07 +0700
27 48443   ด.ญ. สุปรียา   มงคลคลี 3 14 Wed, 15 May 2019 09:55:55 +0700
28 48444   ด.ญ. สุพิชฌาย์   พันธุ์พัฒน์ 3 14 Wed, 15 May 2019 09:42:13 +0700
29 49201   ด.ช. กรกฤต พรรณกมลกุล 2 16 Wed, 15 May 2019 10:56:28 +0700
30 49203   ด.ช. ชวกร ใจรุ่งรักษ์ 2 16 Wed, 15 May 2019 13:07:48 +0700
31 49204   ด.ช. ณฐพร ไล้เลิศ 2 16 Wed, 15 May 2019 09:57:51 +0700
32 49207   ด.ช. ธนบูลย์ ธิแก้ว 2 16 Wed, 15 May 2019 10:02:42 +0700
33 49210   ด.ช. ปรวัฒน์ ตันเกียง 2 16 Wed, 15 May 2019 10:17:37 +0700
34 49211   ด.ช. พงศ์กฤต บุญไทย 2 16 Wed, 15 May 2019 10:24:26 +0700
35 49213   ด.ช. พัทธพล เป็งมณี 2 16 Wed, 15 May 2019 10:10:00 +0700
36 49214   ด.ช. ยศพร เถินบุรินทร์ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:02:45 +0700
37 49215   ด.ช. วรมันต์ ลาภมาก 2 16 Wed, 15 May 2019 09:52:33 +0700
38 49217   ด.ช. วศิน จำเริญขจรสุข 2 16 Wed, 15 May 2019 09:53:12 +0700
39 49218   ด.ช. ศุภวิชญ์ ปวงแก้ว 2 16 Wed, 15 May 2019 09:34:35 +0700
40 49219   ด.ช. สรสิช ศรีวิเศษ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:11:11 +0700
41 49220   ด.ช. สรัล ทีรฆวณิช 2 16 Wed, 15 May 2019 10:11:50 +0700
42 49222   ด.ช. สิริชัย ไชยศิริ 2 16 Wed, 15 May 2019 09:51:38 +0700
43 49223   ด.ญ. กานต์สินี กีรติการกุล 2 16 Wed, 15 May 2019 10:11:24 +0700
44 49224   ด.ญ. จิรภิญญา กฤตมโนรถ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:05:34 +0700
45 49225   ด.ญ. ชญาภา วิภวพรรุจี 2 16 Wed, 15 May 2019 09:44:43 +0700
46 49226   ด.ญ. ชญาษร วงค์สิทธิ์ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:31:42 +0700
47 49228   ด.ญ. ณรัญญา นุชิต 2 16 Wed, 15 May 2019 09:38:33 +0700
48 49229   ด.ญ. ณัฐกฤตา อกตัน 2 16 Wed, 15 May 2019 09:38:28 +0700
49 49230   ด.ญ. ณัฐณิชา เมืองใจ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:05:36 +0700
50 49232   ด.ญ. นรมน วัฒนพนม 2 16 Wed, 15 May 2019 09:26:24 +0700
51 49233   ด.ญ. บัณฑิตา จันทร์พรมมิน 2 16 Wed, 15 May 2019 09:32:08 +0700
52 49234   ด.ญ. พิชชานันท์ วงศ์ฟู 2 16 Wed, 15 May 2019 09:49:49 +0700
53 49235   ด.ญ. วรรณพร สุวรรณเมือง 2 16 Wed, 15 May 2019 10:09:01 +0700
54 49236   ด.ญ. ศุภพิชญ์ ไชยตาล 2 16 Wed, 15 May 2019 09:16:45 +0700
55 49237   ด.ญ. ศุภมาศ กรรมสิทธิ์ 2 16 Wed, 15 May 2019 10:11:58 +0700
56 49238   ด.ญ. ศุภากร เรือนนะการ 2 16 Wed, 15 May 2019 09:21:56 +0700
57 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 1 14 Wed, 15 May 2019 10:01:00 +0700
58 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย 1 14 Wed, 15 May 2019 10:01:33 +0700
59 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:50:45 +0700
60 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:51:46 +0700
61 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี 1 14 Wed, 15 May 2019 09:40:09 +0700
62 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:41:16 +0700
63 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว 1 14 Wed, 15 May 2019 09:24:07 +0700
64 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 1 14 Wed, 15 May 2019 09:58:24 +0700
65 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว 1 14 Wed, 15 May 2019 09:04:23 +0700
66 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:03:03 +0700
67 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู 1 14 Wed, 15 May 2019 10:11:13 +0700
68 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:46:25 +0700
69 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 1 14 Wed, 15 May 2019 11:23:19 +0700
70 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล 1 14 Wed, 15 May 2019 10:12:01 +0700
71 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม 1 14 Wed, 15 May 2019 09:45:28 +0700
72 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา 1 14 Wed, 15 May 2019 10:06:16 +0700
73 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ 1 14 Thu, 16 May 2019 19:31:21 +0700
74 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด 1 14 Wed, 15 May 2019 10:04:59 +0700
75 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:29:05 +0700
76 50035   ด.ญ. ฉวีรัตน์ โนใจปิง 1 14 Wed, 15 May 2019 09:48:06 +0700
77 50036   ด.ญ. ชนิดาภา ยอดยิ่ง 1 14 Wed, 15 May 2019 13:46:26 +0700
78 50037   ด.ญ. ฐิตาภรณ์ เรือนนะการ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:44:25 +0700
79 50038   ด.ญ. ณัฐนันท์ กันทา 1 14 Wed, 15 May 2019 09:26:57 +0700
80 50039   ด.ญ. ธนัชพร สันตกิจ 1 14 Wed, 15 May 2019 11:20:44 +0700
81 50040   ด.ญ. ธนิสรา คำมีอ้าย 1 14 Wed, 15 May 2019 09:13:59 +0700
82 50041   ด.ญ. นภัทร ทองอุปการ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:18:27 +0700
83 50042   ด.ญ. นิรนุช วงศ์เขียว 1 14 Wed, 15 May 2019 10:18:23 +0700
84 50043   ด.ญ. ปราณปริยา มงคลคลี 1 14 Wed, 15 May 2019 09:15:46 +0700
85 50044   ด.ญ. พีรญา วังชัย 1 14 Wed, 15 May 2019 09:25:28 +0700
86 50045   ด.ญ. รตี ตุ่นสีใส 1 14 Wed, 15 May 2019 10:09:13 +0700
87 50046   ด.ญ. วรินยุพา ชิวหรัตน์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:55:56 +0700
88 50047   ด.ญ. วริศรา ปามา 1 14 Wed, 15 May 2019 10:25:11 +0700
89 50048   ด.ญ. ศิรดา เทพแปง 1 14 Wed, 15 May 2019 10:08:03 +0700
90 50049   ด.ญ. ศุภัคชญาภรณ์ ต๊ะใจ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:01:23 +0700
91 50050   ด.ญ. อรจิรา ศิลประเสริฐ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:38:43 +0700
92 50051   ด.ญ. อัญชิสา เตชะวงศ์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:54:22 +0700