โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : เคมี 2      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46335   น.ส. กัญญาวีร์ มีชื่อ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:09:32 +0700
2 46361   น.ส. สุธีมนต์ ไชยวงศ์ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:06:26 +0700
3 46761   น.ส. กนกกร ศรีสมวงศ์ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:12:09 +0700
4 46783   น.ส. อารยา ผัสดี 5 14 Tue, 14 May 2019 11:28:19 +0700
5 47121   น.ส. พรพิชญา ยศตื้อ 4 5 Tue, 14 May 2019 13:56:31 +0700
6 47125   น.ส. แพรวลดา โนสุยะ 4 2 Tue, 14 May 2019 13:55:58 +0700
7 47127   น.ส. รวิปรียา อานุภาพยรรยง 4 5 Tue, 14 May 2019 13:57:12 +0700
8 47155   น.ส. กชกร ตากากูล 4 4 Tue, 14 May 2019 13:57:31 +0700
9 47176   น.ส. ศิรดา พึ่งไทยเจริญ 4 6 Tue, 14 May 2019 13:56:16 +0700
10 47245   น.ส. กฤติมา ศิริปัญญา 4 10 Tue, 14 May 2019 13:57:11 +0700
11 47260   น.ส. ปณิตา ดอนเมือง 4 10 Tue, 14 May 2019 13:57:23 +0700
12 47303   น.ส. ปณิตา จเรวรรณ์ 4 2 Tue, 14 May 2019 13:55:06 +0700
13 47651   น.ส. ณภัทร เล็กสุวรรณ 4 5 Tue, 14 May 2019 13:58:42 +0700
14 49314   น.ส. ยิมธิดา วงศ์มา 5 2 Tue, 14 May 2019 09:03:32 +0700
15 49315   น.ส. รุ่งทิวา ชนูดหอม 5 2 Tue, 14 May 2019 09:49:20 +0700
16 49318   น.ส. สวรรยา นันต๊ะภาพ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:17:55 +0700
17 50126   น.ส. จตุรพร จอมจันทร์ 4 4 Tue, 14 May 2019 13:56:53 +0700