โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : พลังงานทดแทน      ห้องเรียน : วิทย์ 4      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47156   น.ส. กัลยากร อุปนันท์ 4 3 Tue, 14 May 2019 14:04:44 +0700
2 47173   น.ส. วรันธร ศุภมงคล 4 1 Tue, 14 May 2019 13:55:06 +0700
3 47180   น.ส. อรวรรยา ปะละน่าน 4 2 Tue, 14 May 2019 14:01:10 +0700
4 47330   นาย วสวัตติ์ ยี่แก้ว 4 3 Tue, 14 May 2019 14:05:53 +0700
5 47397   น.ส. ภลินี  วาปี 4 3 Tue, 14 May 2019 14:00:34 +0700
6 47430   น.ส. จิดาภา กามาด 4 3 Tue, 14 May 2019 14:05:54 +0700
7 50123   น.ส. ธนาภรณ์ แก่นเหล็ก 4 3 Tue, 14 May 2019 14:00:37 +0700