โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : ฟิสิกส์ 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46325   นาย ทัตพงศ์ ทรายคำ 5 2 Tue, 14 May 2019 12:07:49 +0700
2 46340   น.ส. ชยาทิพย์ ขัดทวงศ์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:08:33 +0700
3 46344   น.ส. ณัฐริกา ภิระบรรณ์ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:12:43 +0700
4 46355   น.ส. ภรตา สุวรรณมา 5 10 Tue, 14 May 2019 09:02:13 +0700
5 46384   น.ส. ชุติกาญจน์ แก้วศิริพันธ์ 5 10 Wed, 29 May 2019 13:21:53 +0700
6 46392   น.ส. ปัณฑิตา แปงปวน 5 10 Tue, 14 May 2019 09:12:43 +0700
7 46398   น.ส. พิชามญชุ์ จำนงค์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:21:58 +0700
8 46399   น.ส. ภัทรจันทน์ ต๊ะผัด 5 6 Tue, 14 May 2019 09:15:07 +0700
9 46503   น.ส. วีรยา ธิวงค์น้อย 5 10 Tue, 14 May 2019 09:09:01 +0700
10 47095   นาย ณัฐภัทร์ ใจดี 4 10 Tue, 14 May 2019 14:15:55 +0700
11 47096   นาย ธีรภัทร พวงสุวรรณ 4 10 Tue, 14 May 2019 14:12:11 +0700
12 47100   นาย ภัทรนนท์ เดชนันทรัตน์ 4 10 Tue, 14 May 2019 14:12:59 +0700
13 47101   นาย ภาคภูมิ สันคม 4 10 Tue, 14 May 2019 14:12:21 +0700
14 47194   นาย ศุภกร โชติรัตนเดชเดโช 4 10 Tue, 14 May 2019 14:19:32 +0700
15 47601   นาย สถาปณวัฒน์ ใจโต 4 11 Sat, 18 May 2019 11:58:40 +0700
16 49311   น.ส. ณัชวิภา จันทนะ 5 4 Tue, 14 May 2019 09:15:25 +0700