โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย      ห้องเรียน : วิทย์ 6,เคมี1,BC      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 46390   น.ส. ปริญญาภรณ์ ศรีทองสุข 5 1 Tue, 14 May 2019 09:48:25 +0700
2 46440   น.ส. ธนพร ทองอนุ 5 1 Tue, 14 May 2019 09:25:18 +0700
3 46451   น.ส. เพ็ญพิชญา บุลพัชรธีรานนท์ 5 2 Tue, 14 May 2019 09:34:43 +0700
4 46453   น.ส. วรรณการณ์ จันทร์หอม 5 1 Tue, 14 May 2019 10:03:25 +0700
5 46543   น.ส. ธัญชนก ธรรมวงค์ 5 4 Tue, 14 May 2019 10:36:33 +0700
6 46955   น.ส. ลภัสรดา พลงาม 5 1 Tue, 14 May 2019 09:51:35 +0700
7 46961   น.ส. จันทกานต์ บังเมฆ 5 1 Tue, 14 May 2019 09:09:39 +0700
8 47143   นาย ณภัทร ฟูเต็มวงค์ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:13:06 +0700
9 47145   นาย ธนพงศ์ สมเวที 4 4 Tue, 14 May 2019 14:13:00 +0700
10 47147   นาย ปุณณ์ ศุภศรีสรรพ์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:24:28 +0700
11 47151   นาย วัชรธร ทองคำ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:13:04 +0700
12 47240   นาย ภูรินทร์ สายปัน 4 4 Tue, 14 May 2019 14:13:25 +0700
13 47655   น.ส. ณิชาภัทร เครือจันต๊ะ 4 15 Thu, 16 May 2019 23:16:00 +0700
14 47656   น.ส. ธณารีย์ เปรมประสิทธิ์ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:03:44 +0700
15 47673   นาย ณัฏฐ์ มณีทิพย์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:29:36 +0700
16 47675   นาย ธราดล สุวรรณรัตน์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:29:18 +0700
17 47679   นาย พีระพงษ์ ต๊ะวงศ์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:30:10 +0700
18 47683   นาย รวิพล คำฝั้น 4 1 Tue, 14 May 2019 14:28:13 +0700
19 47684   นาย รักษกร เอี่ยมสำอางค์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:26:12 +0700
20 47685   นาย วุทธิเวฒน์ สหเสริมสิทธิ์ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:30:19 +0700
21 47687   นาย อนุวัฒน์ เด่นแก้ว 4 1 Tue, 14 May 2019 14:27:32 +0700
22 47709   นาย นิชฌาน ลี้ประเสริฐ 4 1 Tue, 14 May 2019 14:27:52 +0700
23 47711   นาย ปวีณวัช บุญมา 4 1 Tue, 14 May 2019 14:30:07 +0700
24 50137   น.ส. ฟาริดา วงษ์ชาลี 4 5 Tue, 14 May 2019 13:58:25 +0700
25 50141   น.ส. สิริกัญญา ปันแกว่น 4 5 Tue, 14 May 2019 13:56:48 +0700