โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30915      ชื่อวิชา : นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์      ห้องเรียน : ชีววิทยา 1      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 47203   น.ส. ชณัสฌา ปรางค์สุวรรณ์ 4 2 Tue, 14 May 2019 14:12:22 +0700
2 47221   น.ส. เมษณี สีธิวงค์ 4 2 Tue, 14 May 2019 14:12:18 +0700
3 47427   น.ส. กรรณิการ์ วงค์ใหม่ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:20:30 +0700
4 47432   น.ส. ธราพัชร์ มูลฟู 4 2 Tue, 14 May 2019 14:20:28 +0700
5 47439   น.ส. ภคพร ใจละออ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:11:47 +0700
6 47442   น.ส. วริศรา นนท์เดชกูล 4 15 Tue, 14 May 2019 14:08:33 +0700
7 47586   นาย ดิศพงษ์ นวลสาย 4 13 Tue, 14 May 2019 14:09:29 +0700
8 47733   น.ส. พิมพ์ขวัญ ชัยนาม 4 2 Tue, 14 May 2019 14:12:47 +0700
9 47744   นาย ช่างคิด วิเชียรฉาย 4 14 Tue, 14 May 2019 14:48:31 +0700
10 47820   น.ส. ณัฐธิดา เทพหินลัพ 4 15 Tue, 14 May 2019 14:08:47 +0700
11 50188   นาย จุลเทพ กันทะวะ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:12:41 +0700
12 50190   นาย ศิวกร สมพะมิตร 4 13 Tue, 14 May 2019 14:15:10 +0700
13 50199   น.ส. วรินธร รมดี 4 14 Tue, 14 May 2019 14:02:02 +0700
14 50202   น.ส. พิชญานี บอมขุนทด 4 14 Tue, 14 May 2019 14:02:01 +0700