โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก30913      ชื่อวิชา : คณิตศาสตร์      ห้องเรียน : 641, 642, 643,644, 645      วัน/คาบ : พ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 45689   นาย ธนาฒย์ วังมูล 6 3 Tue, 14 May 2019 10:39:27 +0700
2 45915   น.ส. อัญชิษฐา อินต๊ะ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:01:04 +0700
3 45924   นาย ธนวัฒน์ รอดแพ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:10:56 +0700
4 45952   น.ส. พิทยาภรณ์ ฟูใจ 6 15 Tue, 14 May 2019 09:03:15 +0700
5 45962   น.ส. อภิสรา เรือนแก้ว 6 15 Tue, 14 May 2019 09:05:08 +0700
6 46097   น.ส. วรัญญา เสนานัย 6 15 Tue, 14 May 2019 09:58:42 +0700
7 46359   น.ส. สุชาวดี ทิพันธ์ 5 1 Tue, 14 May 2019 10:37:31 +0700
8 46387   น.ส. ธารตะวัน ใจวังเย็น 5 3 Tue, 14 May 2019 10:22:15 +0700
9 46389   น.ส. นิภาธร อกกว้าง 5 3 Tue, 14 May 2019 09:05:52 +0700
10 46400   น.ส. ภัทรธิดา เอื้อนจิตร์ 5 1 Tue, 14 May 2019 09:04:42 +0700
11 46513   นาย ณัชพล อิทธิโรจนวงศ์ 5 6 Tue, 14 May 2019 09:19:17 +0700
12 46544   น.ส. ปนิตา ประเทืองสุข 5 3 Tue, 14 May 2019 09:08:47 +0700
13 46545   น.ส. พิชญ์สินี เทพคีรี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:02:26 +0700
14 46639   น.ส. เมศินี ยะทุ่งตัน 5 3 Tue, 14 May 2019 09:34:03 +0700
15 46640   น.ส. ยลดา ตาดี 5 3 Tue, 14 May 2019 09:12:16 +0700
16 46641   น.ส. รัชฎาวรรณ การเพียร 5 5 Tue, 14 May 2019 09:09:24 +0700
17 46780   น.ส. สุมิญช์ธิรา เทพปินตา 5 6 Tue, 14 May 2019 09:12:06 +0700
18 46817   น.ส. ธีรดา สายสม 5 5 Tue, 14 May 2019 09:02:42 +0700
19 46825   น.ส. รชฏ วรสิริธาดา 5 16 Tue, 14 May 2019 09:21:29 +0700
20 46829   น.ส. สุภัทรามิญช์ เทพปินตา 5 4 Tue, 14 May 2019 09:08:26 +0700
21 46920   น.ส. สุกฤตา วงค์ลอดแก้ว 5 4 Tue, 14 May 2019 09:26:59 +0700
22 47108   นาย อนุชา ฟูเต็มวงค์ 4 4 Wed, 29 May 2019 14:02:33 +0700
23 47208   น.ส. ณัฐธดา รักษ์บำรุง 4 1 Tue, 14 May 2019 13:51:59 +0700
24 47217   น.ส. มณีจันทร์ คำแผ่นชัย 4 11 Tue, 14 May 2019 13:57:53 +0700
25 47338   น.ส. กมลรัตน์ สุขสภา 4 4 Tue, 14 May 2019 14:05:47 +0700
26 47339   น.ส. กมลวรรณ หวั่นท๊อก 4 4 Tue, 14 May 2019 14:06:53 +0700
27 47340   น.ส. จิรัชประภา พลังคะพันธ์พงศ์ 4 2 Tue, 14 May 2019 14:08:31 +0700
28 47353   น.ส. รินดารัตน์ ไชยลังกา 4 13 Tue, 14 May 2019 14:08:32 +0700
29 47355   น.ส. ศิโรชา ใจวรรณะ 4 13 Tue, 14 May 2019 14:09:05 +0700
30 47359   น.ส. อัญมณี ธิปทา 4 11 Tue, 14 May 2019 14:09:21 +0700
31 47392   น.ส. ณัฐณิชา พงษ์นิกร 4 13 Tue, 14 May 2019 14:00:38 +0700
32 47400   น.ส. วรัทยา เรนทอน 4 13 Tue, 14 May 2019 14:14:42 +0700
33 47404   น.ส. อุษณีย์ แก้วกิ่ง 4 4 Tue, 14 May 2019 14:05:42 +0700
34 47444   น.ส. ศิรีเนตร มะโนกิจ 4 16 Tue, 14 May 2019 13:55:45 +0700
35 47454   นาย ธนพล โชครวย 4 3 Tue, 14 May 2019 14:08:34 +0700
36 47486   น.ส. พิมพ์วรรณ เรืองถนอม 4 16 Tue, 14 May 2019 13:54:48 +0700
37 47512   นาย อนันต์ไชย ไชยปัญญาเจริญ 4 12 Tue, 14 May 2019 14:08:41 +0700
38 47556   นาย เศรษฐพงษ์ วงศ์ชารี 4 13 Tue, 14 May 2019 14:03:05 +0700
39 47564   น.ส. ณิชา วิจรรยา 4 13 Tue, 14 May 2019 14:02:15 +0700
40 47600   นาย ศรัณย์ภัทร อัครสิรภัทร 4 4 Wed, 29 May 2019 14:02:32 +0700
41 47644   นาย สิรวิชญ์ พุทธวงค์ 4 4 Wed, 29 May 2019 14:02:34 +0700
42 47826   นาย จิรภัทร ผาบไชย 4 4 Wed, 29 May 2019 14:02:32 +0700
43 48585   นาย กิตติธัช สัตยานุรักษ์ 6 3 Tue, 14 May 2019 10:40:43 +0700
44 49309   น.ส. กมลชนก ธรรมนพ 5 5 Tue, 14 May 2019 09:10:41 +0700
45 49365   น.ส. ณัฐกานต์ ง้าวทาสม 5 5 Tue, 14 May 2019 09:09:29 +0700
46 49372   น.ส. ปาณิสรา สิทธิวงค์ 5 10 Tue, 14 May 2019 09:18:12 +0700
47 49373   น.ส. ปุณยสินีย์ สิงห์ศรี 5 10 Tue, 14 May 2019 09:13:01 +0700
48 50127   น.ส. พิมพกานต์ สายอุปราช 4 4 Tue, 14 May 2019 14:05:54 +0700
49 50128   น.ส. อภิชญา ชมภูจันทร์ 4 4 Tue, 14 May 2019 14:06:01 +0700
50 50191   นาย อชิตพล โอชารส 4 13 Tue, 14 May 2019 14:14:42 +0700