โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ก20903      ชื่อวิชา : ลูกเสือปี 1      ห้องเรียน :      วัน/คาบ : พ8

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49431   ด.ช. เกล้าชนก บุญสูงเพชร 1 1 Wed, 15 May 2019 09:20:00 +0700
2 49432   ด.ช. คมกฤษณ์ อ้วนใส 1 1 Wed, 15 May 2019 09:15:42 +0700
3 49433   ด.ช. คิรากร ศรีคำชุม 1 1 Wed, 15 May 2019 09:23:55 +0700
4 49434   ด.ช. ณฐกร ศรีสมุทร 1 1 Wed, 15 May 2019 09:27:24 +0700
5 49435   ด.ช. ณัฎฐากร ยอดคำ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:11:23 +0700
6 49436   ด.ช. ทีปกร ขัดทะเสมา 1 1 Wed, 15 May 2019 09:39:59 +0700
7 49437   ด.ช. ทีปกร อ้อปิมปา 1 1 Wed, 15 May 2019 09:27:27 +0700
8 49438   ด.ช. ธนนันท์ ตันหราพันธ์ 1 1 Fri, 17 May 2019 14:01:50 +0700
9 49439   ด.ช. ธนากร บุนนาค 1 1 Wed, 15 May 2019 11:04:14 +0700
10 49440   ด.ช. ธัชกร จักรแก้ว 1 1 Wed, 15 May 2019 09:53:09 +0700
11 49441   ด.ช. ปุณยวีร์ ชุมเพ็ญ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:53:34 +0700
12 49442   ด.ช. ผาไท จันทร์พรหม 1 1 Wed, 15 May 2019 09:08:29 +0700
13 49443   ด.ช. พศิน สายวงศ์ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:54:31 +0700
14 49444   ด.ช. พัทธดนย์ บุญเรืองรัตน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:54:37 +0700
15 49445   ด.ช. พันธวีร์ ธรรมคุณ 1 1 Wed, 15 May 2019 09:25:49 +0700
16 49446   ด.ช. ภากร ปัญญา 1 1 Wed, 15 May 2019 09:18:47 +0700
17 49447   ด.ช. ภาณุพงค์ ขอน้อย 1 1 Wed, 15 May 2019 09:36:55 +0700
18 49448   ด.ช. ศุภณัฐ มังแก้ว 1 1 Wed, 15 May 2019 09:47:06 +0700
19 49449   ด.ช. สุธินันท์ มนตรีกุศล 1 1 Wed, 15 May 2019 09:53:19 +0700
20 49450   ด.ช. เสริมศักดิ์ หมื่นอ้าย 1 1 Wed, 15 May 2019 10:28:46 +0700
21 49463   ด.ช. นภดล ศิวะศรีรุ่งโรจน์ 1 1 Wed, 15 May 2019 11:12:08 +0700
22 49476   ด.ช. ก้องภพ เจดีย์ยอด 1 2 Wed, 15 May 2019 09:33:33 +0700
23 49477   ด.ช. กิตติคุณ โพธิวงศ์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:19:36 +0700
24 49478   ด.ช. จักรพรรดิ์ ใจดี 1 2 Wed, 15 May 2019 10:20:12 +0700
25 49479   ด.ช. จักริณ เหมือนทัพ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:31:36 +0700
26 49480   ด.ช. ณภัทร หุ่นเก่า 1 2 Wed, 15 May 2019 09:51:10 +0700
27 49481   ด.ช. ณัชวิชญ์ มีธรรม 1 2 Wed, 15 May 2019 09:42:50 +0700
28 49482   ด.ช. ธนกฤต สุวิเศษธำรง 1 2 Wed, 15 May 2019 09:59:15 +0700
29 49483   ด.ช. ธนชาติ ฤทธิยา 1 2 Wed, 15 May 2019 12:57:01 +0700
30 49484   ด.ช. ธนวิชญ์ อุตเมืองอินทร์ 1 2 Wed, 15 May 2019 10:15:13 +0700
31 49485   ด.ช. ธรรมสรณ์ มีเที่ยง 1 2 Wed, 15 May 2019 10:01:56 +0700
32 49486   ด.ช. ธราเทพ เทพจันทร์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:23:23 +0700
33 49487   ด.ช. ธิติณัฏฐ์ โพธิวงศ์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:43:54 +0700
34 49488   ด.ช. ปฏิพัทธ์ เสนแก้ว 1 2 Wed, 15 May 2019 09:38:30 +0700
35 49489   ด.ช. พงศภัค ชัยสุทธิวงศ์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:48:52 +0700
36 49490   ด.ช. พชร สุวรรณศร 1 2 Fri, 17 May 2019 14:14:04 +0700
37 49491   ด.ช. ภวินท์ สิงจานุสงค์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:18:08 +0700
38 49492   ด.ช. ภูธนิก สุติน 1 2 Wed, 15 May 2019 10:28:49 +0700
39 49493   ด.ช. ศิริ เชื้อสำราญ 1 2 Wed, 15 May 2019 10:11:29 +0700
40 49494   ด.ช. ศิวกร ฝั้นแปง 1 2 Wed, 15 May 2019 10:05:37 +0700
41 49495   ด.ช. สิรภพ มาชัยวงค์ 1 2 Wed, 15 May 2019 09:47:08 +0700
42 49521   ด.ช. กิตติพจน์ สุขเมือง 1 3 Wed, 15 May 2019 10:08:51 +0700
43 49522   ด.ช. จิรภัทร กาต๊ะ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:41:52 +0700
44 49523   ด.ช. ชนาธิป โกวิทวัฒนชัย 1 3 Wed, 15 May 2019 09:48:29 +0700
45 49524   ด.ช. โชดิวัต จันทกูล 1 3 Wed, 15 May 2019 16:11:59 +0700
46 49525   ด.ช. ทัศน์พล สานอินทร์จักร 1 3 Wed, 15 May 2019 09:21:04 +0700
47 49526   ด.ช. ธนโชติ ธิรินทอง 1 3 Wed, 15 May 2019 09:27:01 +0700
48 49527   ด.ช. นนณภัทร มนตรีกุศล 1 3 Wed, 15 May 2019 11:03:36 +0700
49 49528   ด.ช. นนทกร แซ่ตัน 1 3 Wed, 15 May 2019 09:34:31 +0700
50 49529   ด.ช. ปกรณ์เกียรติ สร้อยวัน 1 3 Wed, 15 May 2019 09:24:32 +0700
51 49530   ด.ช. ปฏิพัตร์ ใจคำฟู 1 3 Wed, 15 May 2019 09:58:14 +0700
52 49531   ด.ช. พงศพัศ เหลืองพีระชัย 1 3 Wed, 15 May 2019 09:56:06 +0700
53 49532   ด.ช. พิทวัส ดวงฟู 1 3 Wed, 15 May 2019 09:39:26 +0700
54 49533   ด.ช. พุทธิกร ด้วงธิวงศ์ 1 3 Wed, 15 May 2019 10:06:04 +0700
55 49534   ด.ช. ภูริณัฐ คำวัน 1 3 Wed, 15 May 2019 09:39:09 +0700
56 49535   ด.ช. ภูรินทร์ กันหา 1 3 Wed, 15 May 2019 11:30:45 +0700
57 49536   ด.ช. วรปรัชญ์ พนัสจุฑาบูลย์ 1 3 Wed, 15 May 2019 09:57:20 +0700
58 49537   ด.ช. ศตายุ คำใส 1 3 Wed, 15 May 2019 10:10:27 +0700
59 49538   ด.ช. สุทธิวัฒน์ วงศ์ษา 1 3 Wed, 15 May 2019 10:04:31 +0700
60 49539   ด.ช. อธิภัทร นาคพิทักษ์ 1 3 Wed, 15 May 2019 10:12:43 +0700
61 49566   ด.ช. แทนคุณ เตชะวงค์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:53:37 +0700
62 49567   ด.ช. ธนภัทร ยาสมร 1 4 Fri, 31 May 2019 09:30:46 +0700
63 49568   ด.ช. ธนภัทร ปิงแก้ว 1 4 Wed, 15 May 2019 09:03:20 +0700
64 49569   ด.ช. ธรรมรัตน์ ภิญโญ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:40:35 +0700
65 49570   ด.ช. ธราเทพ เเสวงผล 1 4 Wed, 15 May 2019 09:28:51 +0700
66 49571   ด.ช. นันทวัฒน์ จำเริญทิพย์ 1 4 Wed, 15 May 2019 10:30:23 +0700
67 49572   ด.ช. เนตินัฐ อินทนิล 1 4 Wed, 15 May 2019 10:11:52 +0700
68 49573   ด.ช. บดินทร์ อินทรบุรี 1 4 Wed, 15 May 2019 10:03:30 +0700
69 49574   ด.ช. เป็นหนึ่ง ทาสุรินทร์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:47:28 +0700
70 49575   ด.ช. พัฒนินท์ เหลี่ยมพงศาพุทธิ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:41:07 +0700
71 49576   ด.ช. พัทธดนย์ ทำอินแก้ว 1 4 Wed, 15 May 2019 09:43:25 +0700
72 49577   ด.ช. พีร์นิธิ ก๋าจารี 1 4 Wed, 15 May 2019 13:35:42 +0700
73 49578   ด.ช. รุจิภาส ปาต๊ะวงศ์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:29:52 +0700
74 49579   ด.ช. วชรพงษ์ ไชยพรหม 1 4 Wed, 15 May 2019 13:05:02 +0700
75 49580   ด.ช. วชิรวิทย์ ณ ลำปาง 1 4 Wed, 15 May 2019 09:23:00 +0700
76 49581   ด.ช. วทันย์ อัครอธิมาตร 1 4 Wed, 15 May 2019 09:08:05 +0700
77 49582   ด.ช. สรสิช เติมขจรกิจ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:42:01 +0700
78 49583   ด.ช. สุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:26:08 +0700
79 49584   ด.ช. สุวภัทร นามคำ 1 4 Thu, 16 May 2019 11:03:25 +0700
80 49585   ด.ช. อโณทัย เรียบรับ 1 4 Wed, 15 May 2019 09:04:00 +0700
81 49611   ด.ช. กันต์ธีร์ ดาศรี 1 5 Wed, 15 May 2019 09:54:41 +0700
82 49612   ด.ช. กิตติวินท์ ปาระมี 1 5 Wed, 15 May 2019 10:12:39 +0700
83 49613   ด.ช. คณิสร เรือนทัศนีย์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:28:38 +0700
84 49614   ด.ช. เจตน์สฤษฏิ์ พรมมาบูรณ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:10:04 +0700
85 49615   ด.ช. ณัฐวัฒน์ จักรพรรดิ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:48:26 +0700
86 49616   ด.ช. ถิรภัทร สุรินทร์ 1 5 Wed, 15 May 2019 10:04:44 +0700
87 49617   ด.ช. ธนกร จงกิจวิริยะ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:48:28 +0700
88 49618   ด.ช. ธนกฤต กาวินชัย 1 5 Wed, 15 May 2019 09:42:28 +0700
89 49619   ด.ช. ธนกฤต นครสุวรรณ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:58:18 +0700
90 49620   ด.ช. ธนดล จันทร์เดช 1 5 Wed, 15 May 2019 09:51:29 +0700
91 49621   ด.ช. ธนดล พรรณมาลัย 1 5 Wed, 15 May 2019 10:05:12 +0700
92 49622   ด.ช. ธนวินท์ ไชยดวงแก้ว 1 5 Wed, 15 May 2019 09:40:54 +0700
93 49623   ด.ช. ธนาคิม ธรรมขัน 1 5 Wed, 15 May 2019 09:28:45 +0700
94 49624   ด.ช. นภนัยน์ เวียงแปด 1 5 Wed, 15 May 2019 09:45:51 +0700
95 49625   ด.ช. ปภังกร เบญจาบุญฤทธิ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:34:55 +0700
96 49626   ด.ช. พัชรพล เครือบุญอุ่น 1 5 Wed, 15 May 2019 09:47:33 +0700
97 49628   ด.ช. ภัทรพล สิงห์ทอง 1 5 Wed, 15 May 2019 13:12:22 +0700
98 49629   ด.ช. ภานุวัฒน์ กุณะ 1 5 Wed, 15 May 2019 09:30:15 +0700
99 49630   ด.ช. ยศกร ผดุงภักดีกุล 1 5 Wed, 15 May 2019 13:44:53 +0700
100 49631   ด.ช. วชิราวุธ มลฟู 1 5 Wed, 15 May 2019 09:19:33 +0700
101 49632   ด.ช. สิรภพ เรือนกุณา 1 5 Wed, 15 May 2019 09:09:56 +0700
102 49633   ด.ช. อนุชา ตามศักดิ์ 1 5 Wed, 15 May 2019 10:11:11 +0700
103 49656   ด.ช. ฆัมพล แป้นน้อย 1 6 Wed, 15 May 2019 09:22:53 +0700
104 49657   ด.ช. จิรวัฒน์ วังวีระนุสรณ์ 1 6 Thu, 16 May 2019 13:44:42 +0700
105 49658   ด.ช. จิรายุ ภู่พิพัฒน์กูล 1 6 Wed, 15 May 2019 10:14:51 +0700
106 49659   ด.ช. ชุติพนธ์ จุมปาลี 1 6 Wed, 15 May 2019 10:03:15 +0700
107 49660   ด.ช. ณัญฐกรณ์ ดอนสินบูรณ์ 1 6 Wed, 15 May 2019 10:21:42 +0700
108 49661   ด.ช. ณัฐกรณ์ เชาวลิตวงศ์ 1 6 Wed, 15 May 2019 10:20:23 +0700
109 49662   ด.ช. ณัฐภัทร นวลปา 1 6 Wed, 15 May 2019 10:01:06 +0700
110 49663   ด.ช. เดชพนต์ วงศ์พานิช 1 6 Wed, 15 May 2019 09:26:04 +0700
111 49664   ด.ช. ธนากร สุวงศ์เครือ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:38:51 +0700
112 49665   ด.ช. ธีร์ ศรีอิ่นแก้ว 1 6 Wed, 15 May 2019 09:28:09 +0700
113 49666   ด.ช. นรารัตน์ อยู่รักญาติ 1 6 Fri, 17 May 2019 11:28:29 +0700
114 49667   ด.ช. บัณฑิตณรงค์ ปวงคำ 1 6 Thu, 16 May 2019 19:05:25 +0700
115 49668   ด.ช. ปรีดียาธร ผลดี 1 6 Wed, 15 May 2019 10:14:28 +0700
116 49669   ด.ช. ปัณณทัต ธรรมปัญญากูล 1 6 Wed, 15 May 2019 13:20:10 +0700
117 49670   ด.ช. เมธัส สุขคำภา 1 6 Thu, 16 May 2019 19:56:13 +0700
118 49671   ด.ช. รฐนนท์ ลิลา 1 6 Wed, 15 May 2019 09:03:35 +0700
119 49672   ด.ช. วุฒิชัย ปัญญามา 1 6 Wed, 15 May 2019 09:30:10 +0700
120 49673   ด.ช. สิงหเดช แสนวงค์คำ 1 6 Wed, 15 May 2019 09:53:29 +0700
121 49674   ด.ช. สิทธิธากรณ์ ปวงคำ 1 6 Wed, 15 May 2019 13:26:14 +0700
122 49675   ด.ช. โสภณ นามวงศ์ 1 6 Wed, 15 May 2019 10:01:49 +0700
123 49676   ด.ช. อชิระ ธีรวัฒน์วาที 1 6 Wed, 15 May 2019 10:03:47 +0700
124 49677   ด.ช. อดิเทพ แก้วชุ่ม 1 6 Wed, 15 May 2019 09:09:10 +0700
125 49678   ด.ช. อภิวิชญ์ เวียงไชย 1 6 Wed, 15 May 2019 10:08:41 +0700
126 49701   ด.ช. จิรพัฒน์ อัศวะสัย 1 7 Wed, 15 May 2019 10:04:29 +0700
127 49702   ด.ช. จิรัฏฐ์ อินทร์ต๊ะสืบ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:10:46 +0700
128 49703   ด.ช. ฉัตรดนัย บุญอธึก 1 7 Wed, 15 May 2019 12:00:17 +0700
129 49704   ด.ช. ชนะชล ปัญญาคำ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:06:18 +0700
130 49705   ด.ช. ชัชฌานนท์ ธีระศักดิ์คชา 1 7 Thu, 23 May 2019 11:55:18 +0700
131 49706   ด.ช. ชิติกร ต้อนรับ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:57:52 +0700
132 49707   ด.ช. ชิษณุชา ดีคำวงค์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:24:15 +0700
133 49708   ด.ช. ณัฏฐภัทร รินทร์แก้ว 1 7 Wed, 15 May 2019 09:54:02 +0700
134 49709   ด.ช. ณัฐชนน อินต๊ะขัน 1 7 Wed, 15 May 2019 09:57:24 +0700
135 49710   ด.ช. ณัฐพัชร์ เครือแปง 1 7 Wed, 15 May 2019 09:54:58 +0700
136 49711   ด.ช. ณัฐวัฒน์ ธนาเศรษฐอังกูล 1 7 Wed, 15 May 2019 09:24:19 +0700
137 49712   ด.ช. ธนดล หอมนิยม 1 7 Wed, 15 May 2019 10:36:14 +0700
138 49713   ด.ช. นภัส พลอยเจิมศรี 1 7 Wed, 15 May 2019 09:30:17 +0700
139 49714   ด.ช. ปัญญาพล สุดประเสริฐ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:49:25 +0700
140 49715   ด.ช. พัทธดนย์ พิยะเดช 1 7 Wed, 15 May 2019 09:22:34 +0700
141 49716   ด.ช. พีรพัฒน์ อุปปัญญา 1 7 Wed, 15 May 2019 10:24:58 +0700
142 49717   ด.ช. วีรภัทร์ จอมใจ 1 7 Wed, 15 May 2019 10:12:54 +0700
143 49718   ด.ช. ศรัณธร ศิริธร 1 7 Wed, 15 May 2019 10:01:18 +0700
144 49719   ด.ช. ศิรสิทธิ์ ศรีใจวงศ์ 1 7 Wed, 15 May 2019 09:40:49 +0700
145 49720   ด.ช. สิปปภาส ฟูฝั้น 1 7 Wed, 15 May 2019 09:04:42 +0700
146 49721   ด.ช. สิริราช องอาจ 1 7 Thu, 23 May 2019 12:55:05 +0700
147 49722   ด.ช. สุวิจักขณ์ เดชไชยพงศ์ 1 7 Wed, 15 May 2019 11:26:57 +0700
148 49723   ด.ช. อรรถพันธ์ ชงโคสันติสุข 1 7 Wed, 15 May 2019 09:53:20 +0700
149 49746   ด.ช. กรวุธ สืบหล้า 1 8 Wed, 15 May 2019 09:15:35 +0700
150 49748   ด.ช. กีรติ อวดกล้า 1 8 Wed, 15 May 2019 14:23:06 +0700
151 49749   ด.ช. คณาธิป ฟูคำ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:19:38 +0700
152 49750   ด.ช. ณัฐพงษ์ ชัยวงศ์บุตร 1 8 Wed, 15 May 2019 10:14:04 +0700
153 49751   ด.ช. ดนุพัฒน์ โกเมฆ 1 8 Wed, 15 May 2019 10:15:45 +0700
154 49752   ด.ช. ธนโชติ อยู่ยืน 1 8 Wed, 15 May 2019 10:01:29 +0700
155 49753   ด.ช. ธรรมณัฐ พิสุทธิ์รุจิโรจน์ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:57:12 +0700
156 49754   ด.ช. ธีรภัทร สกุลฤทธิชัย 1 8 Wed, 15 May 2019 09:51:26 +0700
157 49755   ด.ช. ปุณยวีร์ ใจงาม 1 8 Wed, 15 May 2019 09:57:40 +0700
158 49756   ด.ช. พชรพงศ์ ศรีสองเมือง 1 8 Wed, 15 May 2019 09:22:07 +0700
159 49757   ด.ช. พิชญะ เม่นสุวรรณ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 15:22:10 +0700
160 49758   ด.ช. พีรพัชร คำบุญทา 1 8 Wed, 15 May 2019 12:46:11 +0700
161 49759   ด.ช. พีรวัส จิตจักร 1 8 Wed, 15 May 2019 09:53:48 +0700
162 49760   ด.ช. ภัคพล สันเทพ 1 8 Wed, 15 May 2019 09:06:10 +0700
163 49761   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ใจชุ่ม 1 8 Wed, 15 May 2019 10:03:59 +0700
164 49762   ด.ช. ภูมิพัฒน์ พิบูลย์สมบัติ 1 8 Wed, 15 May 2019 10:07:20 +0700
165 49763   ด.ช. ศิวัช สมจันทร์ตา 1 8 Wed, 15 May 2019 09:42:36 +0700
166 49765   ด.ช. แสนยากร สุขกรณ์ 1 8 Wed, 15 May 2019 13:18:20 +0700
167 49766   ด.ช. หิรัณย์ สุวรรณโน 1 8 Wed, 15 May 2019 09:19:08 +0700
168 49767   ด.ช. อติชาติ เกตุวิรัตน์ 1 8 Wed, 15 May 2019 14:55:17 +0700
169 49768   ด.ช. อรุณสวัสดิ์ พุทธโคตร 1 8 Wed, 15 May 2019 09:46:21 +0700
170 49791   ด.ช. กิตติกร ตันสุวรรณ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:41:54 +0700
171 49792   ด.ช. จักรินทร์ กาจารี 1 9 Wed, 15 May 2019 09:52:04 +0700
172 49793   ด.ช. ชิษณุพงศ์ นิรัติศัย 1 9 Wed, 15 May 2019 09:21:04 +0700
173 49794   ด.ช. ฑัลก์หิรัญ คำมา 1 9 Wed, 15 May 2019 09:17:45 +0700
174 49795   ด.ช. ณภัทร วิทิตานนท์ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:59:13 +0700
175 49796   ด.ช. ณัฐพล กัลปสันติ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:07:37 +0700
176 49797   ด.ช. ทัศณพล ศรีธิราช 1 9 Wed, 15 May 2019 10:07:25 +0700
177 49798   ด.ช. ธณัชพงศ์ วะเท 1 9 Wed, 15 May 2019 10:14:35 +0700
178 49799   ด.ช. ธนพงศ์ อินฟากท่า 1 9 Wed, 29 May 2019 14:04:32 +0700
179 49800   ด.ช. ธเนตร มาลาเสติ 1 9 Wed, 15 May 2019 10:01:34 +0700
180 49801   ด.ช. ธิติพันธ์ ตรีสารศรี 1 9 Wed, 15 May 2019 10:03:25 +0700
181 49802   ด.ช. ธีรเมธ โพธิ์เรือง 1 9 Wed, 15 May 2019 10:20:54 +0700
182 49803   ด.ช. นพคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 1 9 Wed, 15 May 2019 10:49:40 +0700
183 49804   ด.ช. บวรวิชญ์ เนียมศิริ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:06:27 +0700
184 49806   ด.ช. ปรวิช สมบูรณ์ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:03:06 +0700
185 49807   ด.ช. ภาณุ ใจแก้วแดง 1 9 Fri, 17 May 2019 12:56:30 +0700
186 49808   ด.ช. วุฒิภัทร อรรคเดโช 1 9 Wed, 15 May 2019 10:31:13 +0700
187 49809   ด.ช. ศิวพล กองแก้ว 1 9 Wed, 15 May 2019 10:10:28 +0700
188 49810   ด.ช. สายกลาง จะวะนะ 1 9 Wed, 15 May 2019 09:03:51 +0700
189 49811   ด.ช. สิรวิชญ์ ปัญญาไว 1 9 Wed, 15 May 2019 10:09:08 +0700
190 49812   ด.ช. สืบสกุล ชุมภูปิก 1 9 Wed, 15 May 2019 09:43:04 +0700
191 49837   ด.ช. ครองสิริ ทิพย์มณฑา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:57:09 +0700
192 49838   ด.ช. จตุธรรม ปาสิงห์ 1 10 Wed, 15 May 2019 12:03:51 +0700
193 49839   ด.ช. ฉลองสิริ แลวริด 1 10 Wed, 15 May 2019 09:23:50 +0700
194 49841   ด.ช. ชยพล ทรัพย์ธัญนพ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:36:28 +0700
195 49842   ด.ช. ณรงศักดิ์ ฉัตรดี 1 10 Wed, 15 May 2019 09:21:51 +0700
196 49843   ด.ช. ทยากร ตากาบุตร 1 10 Wed, 15 May 2019 09:55:30 +0700
197 49844   ด.ช. ธนกร ของเดิม 1 10 Wed, 15 May 2019 12:34:11 +0700
198 49845   ด.ช. ธนศักดิ์ กิตติธรากูล 1 10 Wed, 15 May 2019 09:35:24 +0700
199 49846   ด.ช. นพณัฐ ก๋าใจ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:02:00 +0700
200 49847   ด.ช. นารา ฟองแก้วงาม 1 10 Wed, 15 May 2019 09:19:58 +0700
201 49848   ด.ช. ปุณพจน์ เอื้อเฟื้อ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:44:43 +0700
202 49849   ด.ช. พลกฤต เป็นมูลยิ่ง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:04:51 +0700
203 49850   ด.ช. ภรภัทร ฉายรังษี 1 10 Wed, 15 May 2019 10:27:36 +0700
204 49852   ด.ช. ภูริต ศรีทะโร 1 10 Wed, 15 May 2019 10:06:33 +0700
205 49853   ด.ช. วรพล ยะเปียง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:25:25 +0700
206 49854   ด.ช. ศรัณศักดิ์ ต๊ะสุทา 1 10 Wed, 15 May 2019 09:22:54 +0700
207 49855   ด.ช. ศุภเศรษฐ์ สุวรรณชีวะศิริ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:16:38 +0700
208 49856   ด.ช. อติวัณณ์ เสรารัตน์ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:46:08 +0700
209 49857   ด.ช. อนุกูล สามารถ 1 10 Wed, 15 May 2019 09:52:07 +0700
210 49858   ด.ช. อุกฤษฎ์ บุญลิถาน 1 10 Wed, 15 May 2019 09:37:29 +0700
211 49863   ด.ช.. สัฏฐี ทำทอง 1 10 Wed, 15 May 2019 09:14:28 +0700
212 49881   ด.ช. กรณ์ดนัย ปินตาวงค์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:30:06 +0700
213 49882   ด.ช. กรตะวัน ศรีม่วง 1 11 Wed, 15 May 2019 09:15:30 +0700
214 49883   ด.ช. กันตภณ โคตะอินทร์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:03:10 +0700
215 49884   ด.ช. เจตนิพัทธ์ พิมสาร 1 11 Wed, 15 May 2019 10:20:50 +0700
216 49885   ด.ช. ไชยนันท์ อินธนาพันธ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:21:21 +0700
217 49886   ด.ช. ฐากูร อุตมะ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:45:50 +0700
218 49887   ด.ช. ธนธรณ์ รอดย้อย 1 11 Wed, 15 May 2019 09:21:37 +0700
219 49888   ด.ช. ธนธัส ศรีพิศุทธิ์ตระกูล 1 11 Wed, 15 May 2019 09:28:28 +0700
220 49889   ด.ช. ธนากานต์ ยะถา 1 11 Wed, 15 May 2019 10:39:29 +0700
221 49890   ด.ช. พฤทธิ์ พญาไทย 1 11 Wed, 15 May 2019 09:36:46 +0700
222 49892   ด.ช. พีรพัฒน์ กันตา 1 11 Wed, 15 May 2019 09:41:55 +0700
223 49893   ด.ช. พีรพัฒน์ ปัญญา 1 11 Wed, 15 May 2019 10:07:24 +0700
224 49894   ด.ช. ภาคย์โภไคย หมื่นเทพ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:19:12 +0700
225 49895   ด.ช. รัฐพล ทองใบ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:02:55 +0700
226 49896   ด.ช. วรโชติ ธิวงศ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:02:53 +0700
227 49897   ด.ช. ศุกลภัทร อัครชัยธัญศิริ 1 11 Wed, 15 May 2019 14:18:16 +0700
228 49898   ด.ช. เศรษฐพงษ์ แก้วมูล 1 11 Wed, 15 May 2019 10:10:27 +0700
229 49900   ด.ช. สิรวิชญ์ วะเท 1 11 Wed, 15 May 2019 09:02:53 +0700
230 49901   ด.ช. โสภณวิชญ์ คงดำ 1 11 Wed, 15 May 2019 09:14:41 +0700
231 49902   ด.ช. อิสระ ติ๊ตาวงศ์ 1 11 Wed, 15 May 2019 10:07:08 +0700
232 49926   ด.ช. ณภัค เยาวสิทธิกร 1 12 Wed, 15 May 2019 10:42:01 +0700
233 49927   ด.ช. ทักษดนย์ คนฟู 1 12 Wed, 15 May 2019 09:10:38 +0700
234 49928   ด.ช. ธนกฤต เศรษฐอรวรรณ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:50:26 +0700
235 49929   ด.ช. ธนภัทร อมรปิยะกิจ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:00:43 +0700
236 49930   ด.ช. ธเนศวร ปีบ้านใหม่ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:05:15 +0700
237 49931   ด.ช. ปรีดียาพงศ์ กองพรหม 1 12 Wed, 15 May 2019 09:45:23 +0700
238 49932   ด.ช. พชร เพียรดี 1 12 Thu, 16 May 2019 12:23:54 +0700
239 49933   ด.ช. พสธร เจียรพินิจนันท์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:58:24 +0700
240 49934   ด.ช. พันกร ณ น่าน 1 12 Fri, 17 May 2019 15:37:43 +0700
241 49935   ด.ช. พิภู แก้ววงค์ 1 12 Wed, 15 May 2019 11:39:17 +0700
242 49937   ด.ช. ฟ้าใหม่ ยอดคำ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:42:06 +0700
243 49938   ด.ช. ภูรินาท สงสาร 1 12 Wed, 15 May 2019 09:49:59 +0700
244 49939   ด.ช. วรัญชิต วรรณเลิศ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:03:48 +0700
245 49940   ด.ช. วีรภัทร ยศสมแสน 1 12 Wed, 15 May 2019 09:45:33 +0700
246 49941   ด.ช. ศิวกร ฝั้นจักสาย 1 12 Wed, 15 May 2019 09:56:51 +0700
247 49942   ด.ช. เศรษฐพงศ์ ดวงแก้ว 1 12 Wed, 15 May 2019 10:07:41 +0700
248 49943   ด.ช. สรวิชญ์ เถินบุรินทร์ 1 12 Wed, 15 May 2019 09:29:57 +0700
249 49944   ด.ช. สิรวิชญ์ ใจวุฒิ 1 12 Thu, 16 May 2019 11:46:13 +0700
250 49945   ด.ช. อธิวัฒน์ นนท์เดชกูล 1 12 Wed, 15 May 2019 14:39:27 +0700
251 49946   ด.ช. อนุชิต วงค์จักร์คำ 1 12 Wed, 15 May 2019 10:02:28 +0700
252 49947   ด.ช. อภิรักษ์ กันเอ้ย 1 12 Wed, 15 May 2019 10:08:33 +0700
253 49971   ด.ช. กัณฑ์อเนก จันทร์มณี 1 13 Wed, 15 May 2019 09:28:25 +0700
254 49972   ด.ช. กันตพงศ์ ชาญชัยวีระพันธ์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:36:09 +0700
255 49973   ด.ช. ชัชชนน มณีไชย 1 13 Wed, 15 May 2019 10:05:44 +0700
256 49974   ด.ช. ไชยมงคล ไชยาวุฒิ 1 13 Wed, 15 May 2019 10:57:44 +0700
257 49975   ด.ช. ณัชพล แสงเมือง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:38:59 +0700
258 49976   ด.ช. ณัฐภัทร ชนะเมืองคล 1 13 Wed, 15 May 2019 09:41:34 +0700
259 49977   ด.ช. ต่อตระกูล ศิริวงค์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:34:19 +0700
260 49978   ด.ช. ทักษดนย์ จิรัฐิตินันท์ 1 13 Wed, 15 May 2019 09:37:21 +0700
261 49979   ด.ช. ไทรัฐ สัตย์จริง 1 13 Wed, 15 May 2019 11:00:46 +0700
262 49980   ด.ช. นาราวินท์ ชนะเจิดจรรย์ 1 13 Wed, 15 May 2019 10:10:31 +0700
263 49981   ด.ช. ประพฤกษ์ คำพันธ์ 1 13 Wed, 15 May 2019 10:14:37 +0700
264 49982   ด.ช. ลัทธพล กรรเชียง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:16:12 +0700
265 49983   ด.ช. วทัญญู ยะเรือนงาม 1 13 Wed, 15 May 2019 09:48:24 +0700
266 49984   ด.ช. วรากร วงค์พรหมสาย 1 13 Wed, 15 May 2019 11:50:24 +0700
267 49985   ด.ช. วรุตม์ พรมวัง 1 13 Wed, 15 May 2019 10:42:17 +0700
268 49986   ด.ช. วสุวิท สาระวันท์ 1 13 Wed, 15 May 2019 10:09:19 +0700
269 49988   ด.ช. วีรพจน์ วงศ์มณี 1 13 Thu, 16 May 2019 16:27:28 +0700
270 49989   ด.ช. ศิรวิทย์ บุญเรือง 1 13 Wed, 15 May 2019 09:36:00 +0700
271 49990   ด.ช. ศุภวิชญ์ ทาสิทธิ์ 1 13 Thu, 16 May 2019 12:02:37 +0700
272 49991   ด.ช. ศุภวิชญ์ เวียงนาค 1 13 Wed, 15 May 2019 10:24:16 +0700
273 49992   ด.ช. สัณห์ศรุต วีระพิทักษ์กุล 1 13 Wed, 15 May 2019 09:25:28 +0700
274 50016   ด.ช. กฤตเมธ ปันทะรส 1 14 Wed, 15 May 2019 09:59:52 +0700
275 50017   ด.ช. กานต์ อุดเอ้ย 1 14 Wed, 15 May 2019 09:09:04 +0700
276 50018   ด.ช. ณวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:08:33 +0700
277 50019   ด.ช. ณัฐพัชร์ เชื้อกิตติศักดิ์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:01:59 +0700
278 50020   ด.ช. ตะวัน หล้าสมศรี 1 14 Wed, 15 May 2019 09:42:13 +0700
279 50021   ด.ช. เตชินท์ ศรีบุรุษ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:42:33 +0700
280 50022   ด.ช. ธนกฤต ธิยาว 1 14 Wed, 15 May 2019 09:33:13 +0700
281 50023   ด.ช. ธีรพงศ์ รัชดาพันธ์เรือง 1 14 Wed, 15 May 2019 09:53:27 +0700
282 50024   ด.ช. นิรวิทธ์ พวงเรือนแก้ว 1 14 Wed, 15 May 2019 10:18:55 +0700
283 50025   ด.ช. บุญญฤทธิ์ งามขำ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:24:59 +0700
284 50026   ด.ช. เปี่ยมภัทร สันชุมภู 1 14 Wed, 15 May 2019 10:08:05 +0700
285 50027   ด.ช. พงศ์พล อินต๊ะวงค์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:46:37 +0700
286 50028   ด.ช. พีรวัสฐ์ พละศักดิ์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:02:59 +0700
287 50029   ด.ช. ภาณุวิชญ์ ศรีโรจนกุล 1 14 Wed, 15 May 2019 10:11:25 +0700
288 50030   ด.ช. ศิระ บู่แย้ม 1 14 Wed, 15 May 2019 09:43:39 +0700
289 50031   ด.ช. ศิวัฒม์ วงค์ธิดา 1 14 Wed, 15 May 2019 10:06:01 +0700
290 50032   ด.ช. สิริวรภูมิ ใหม่ขันท์ 1 14 Wed, 15 May 2019 10:47:01 +0700
291 50033   ด.ช. สุกฤษฏิ์ วงค์อ๊อด 1 14 Wed, 15 May 2019 10:04:10 +0700
292 50034   ด.ช. อัครวัฒน์ พงษ์พิสุทธินันท์ 1 14 Wed, 15 May 2019 09:46:33 +0700
293 50052   ด.ช. กฤตภาส บุญเรือง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:37:14 +0700
294 50053   ด.ช. ชนกนนท์ กองกันทะ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:28:44 +0700
295 50054   ด.ช. ญาณภัทร แสงใส 1 15 Wed, 15 May 2019 10:12:33 +0700
296 50055   ด.ช. ธัณยพงศ์ พุทธวงศ์ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:17:12 +0700
297 50056   ด.ช. นับพระพร วรวงศ์ประภา 1 15 Wed, 15 May 2019 09:15:45 +0700
298 50057   ด.ช. นิธิกิตติคุณ โอฬารจันทโรทัย 1 15 Wed, 15 May 2019 10:20:19 +0700
299 50058   ด.ช. ปภังกร แก้วประเทศ 1 15 Wed, 15 May 2019 09:11:56 +0700
300 50059   ด.ช. ปัญจธีร์ จันทาพูน 1 15 Wed, 15 May 2019 09:30:39 +0700
301 50060   ด.ช. ปาฏิหาริย์ เชื้อเมืองพาน 1 15 Wed, 15 May 2019 16:56:31 +0700
302 50062   ด.ช. วุฒิภัทร ใจกันทา 1 15 Wed, 15 May 2019 09:39:43 +0700
303 50063   ด.ช. ศศิศ ยอดยิ่ง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:51:49 +0700
304 50064   ด.ช. สิรภพ ณ ลำปาง 1 15 Wed, 15 May 2019 09:08:55 +0700
305 50065   ด.ช. สุภเวช วงศ์เงิน 1 15 Wed, 15 May 2019 09:47:59 +0700
306 50088   ด.ช. กันตพรรธน์ มณีวรรณ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:09:24 +0700
307 50089   ด.ช. เขมกร จูเซียน 1 16 Wed, 15 May 2019 09:57:58 +0700
308 50090   ด.ช. ชัชชัย คมสัน 1 16 Wed, 15 May 2019 10:48:30 +0700
309 50091   ด.ช. ณัฐณาศิส ชัยชนะสูงศักดิ์ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:11:03 +0700
310 50092   ด.ช. ธัชชกร พรรณารุโณทัย 1 16 Wed, 15 May 2019 10:09:49 +0700
311 50093   ด.ช. ธาวิน แก้วเย็น 1 16 Wed, 15 May 2019 09:10:08 +0700
312 50094   ด.ช. ธีรวัฒน์ คำลือ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:56:08 +0700
313 50095   ด.ช. ธีรวิทย์ คำลือ 1 16 Wed, 15 May 2019 09:53:17 +0700
314 50096   ด.ช. ปุญญกฤต แสงเมือง 1 16 Wed, 15 May 2019 10:33:18 +0700
315 50097   ด.ช. พันธุสิน มณีนันทน์ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:00:04 +0700
316 50098   ด.ช. พากฤต แก้วเมืองมูล 1 16 Wed, 15 May 2019 13:39:33 +0700
317 50099   ด.ช. รมย์ โอภาสสมุทรชัย 1 16 Wed, 15 May 2019 11:00:33 +0700
318 50100   ด.ช. วรธน นุชพงษ์ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:02:07 +0700
319 50101   ด.ช. วโรตนม์ ไวสติ 1 16 Wed, 15 May 2019 10:13:13 +0700
320 50102   ด.ช. อรุณวิชญ์ งามดี 1 16 Wed, 15 May 2019 11:17:42 +0700