โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : พ20207      ชื่อวิชา : ฟุตบอล      ห้องเรียน : สนามฟุตบอล      วัน/คาบ : พฤ7

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48688   ด.ช. นนทพัทธ์ พุทธสอน 2 3 Thu, 09 May 2019 09:09:39 +0700
2 48689   ด.ช. ปิยดนัย รัศมิทัต 2 3 Thu, 09 May 2019 09:01:08 +0700
3 48694   ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทนะ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:27 +0700
4 48721   ด.ช. กลินท์ กันอูป 2 4 Thu, 09 May 2019 09:05:33 +0700
5 48724   ด.ช. ธนภูมิ วงษ์สุวรรณ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:03:52 +0700
6 48725   ด.ช. นวพรรษ ปิงแก้ว 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:11 +0700
7 48730   ด.ช. วรปรัชญ์ เชื้อทอง 2 4 Thu, 09 May 2019 12:49:33 +0700
8 48734   ด.ช. ศุภวิชญ์ เขียวดี 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:23 +0700
9 49010   ด.ช. ณัฐภัทร ทรายมูล 2 11 Thu, 09 May 2019 09:06:52 +0700
10 49096   ด.ช. รัฐภูมิ วงศ์วรรณ 2 13 Thu, 09 May 2019 10:34:59 +0700
11 49122   ด.ช. จิศวพล ชัยวรรณจินดา 2 14 Thu, 09 May 2019 11:58:27 +0700
12 49123   ด.ช. ณัฐพล เสาธง 2 14 Thu, 09 May 2019 11:31:03 +0700
13 49126   ด.ช. ปวีร์ ศิริวงค์ 2 14 Thu, 16 May 2019 10:25:12 +0700
14 49130   ด.ช. เพิ่มเพชร สายตุ่นเเก้ว 2 14 Thu, 09 May 2019 09:07:01 +0700
15 49133   ด.ช. รัฐภูมิ ทาหะพรหม 2 14 Thu, 09 May 2019 09:13:06 +0700
16 49137   ด.ช. ศุภกิตติ์ เรืองจิตต์ 2 14 Thu, 09 May 2019 11:09:35 +0700
17 49405   ด.ช. ธนทัศน์ มาตั๋น 2 14 Thu, 09 May 2019 10:00:41 +0700
18 49406   ด.ช. กัลป์ชัย โยทะกา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:07:26 +0700
19 49407   ด.ช. อชิรวัชร์ ชื่องาม 2 14 Thu, 09 May 2019 09:31:47 +0700
20 49415   ด.ช. ธรณีธันย์ ตัวจริง 2 14 Thu, 16 May 2019 12:07:17 +0700