โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ฝ20201      ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน      ห้องเรียน : 741      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48671   ด.ญ. นภาวดี จตุจินดา 2 2 Thu, 09 May 2019 11:01:35 +0700
2 48727   ด.ช. ประภวิษณ์ พยัคฆินทร์ 2 4 Thu, 16 May 2019 13:49:13 +0700
3 48729   ด.ช. ภัทรพล พรมมินทร์ 2 4 Thu, 16 May 2019 13:47:11 +0700
4 48731   ด.ช. วิจักษณ์ อำนาจศาล 2 4 Thu, 16 May 2019 13:48:29 +0700
5 48921   ด.ช. กมลภพ โยมงาม 2 9 Mon, 27 May 2019 10:20:51 +0700
6 48935   ด.ช. ภัทรพล โนเเก้ว 2 9 Mon, 27 May 2019 10:22:07 +0700
7 49146   ด.ญ. ณัฐณิชา ดวงปินตา 2 14 Thu, 09 May 2019 09:20:51 +0700
8 49147   ด.ญ. ณัฐรดา คุ้มสะอาด 2 14 Thu, 09 May 2019 09:15:33 +0700
9 49153   ด.ญ. ประภาพรรณ สมแก้ว 2 14 Thu, 09 May 2019 09:19:38 +0700
10 49154   ด.ญ. พลอยชมพู องค์ระการ 2 14 Thu, 09 May 2019 09:17:19 +0700
11 49156   ด.ญ. พิชชานันท์ ไชยวังราษฎร์ 2 14 Thu, 16 May 2019 18:03:46 +0700