โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : จ20201      ชื่อวิชา : ภาษาจีนพื้นฐาน      ห้องเรียน : 842      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 48628   ด.ญ. ปรวีร์ หน่อแก้วมูล 2 1 Thu, 09 May 2019 09:02:13 +0700
2 48660   ด.ญ. ฉันท์ชนิต ภูฆัง 2 2 Thu, 09 May 2019 09:03:26 +0700
3 48700   ด.ญ. ญานิศา อำนาจปลูก 2 3 Thu, 09 May 2019 09:00:49 +0700
4 48709   ด.ญ. ปวันพัสตร์ อธิมาตรานนท์ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:02:51 +0700
5 48713   ด.ญ. ภัทรศิณีย์ วิลาวัลย์ 2 3 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
6 48743   ด.ญ. ไปรยา สุขสวัสดิ์ 2 4 Thu, 09 May 2019 09:01:56 +0700
7 48748   ด.ญ. พิณทุสร จิตตมล 2 4 Thu, 09 May 2019 09:02:51 +0700
8 48993   ด.ญ. พาขวัญ สุขศิริ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:03:17 +0700
9 49000   ด.ญ. สุชานันท์ รอดพยันต์ 2 10 Thu, 09 May 2019 09:02:43 +0700
10 49032   ด.ญ. พรนับพัน ธรรมสิทธิ์ 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:58 +0700
11 49063   ด.ญ. กุลนัดดา บุญจู 2 12 Thu, 09 May 2019 09:03:05 +0700
12 49064   ด.ญ. ณัฐกมล ไชยฟู 2 12 Thu, 09 May 2019 09:01:40 +0700
13 49070   ด.ญ. นิรัติศัยยา ปาลเกลี้ยง 2 12 Thu, 09 May 2019 09:12:43 +0700
14 49079   ด.ญ. สิริวิมล คำหุ่น 2 12 Thu, 09 May 2019 09:05:09 +0700
15 49184   ด.ญ. จรณินท์ วงค์คำลือ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:02:42 +0700
16 49188   ด.ญ. ณัฐรัมภา พิมลศรี 2 15 Thu, 09 May 2019 09:05:11 +0700
17 49194   ด.ญ. ศรัณย์พร เชียงพันธ์ 2 15 Thu, 09 May 2019 09:01:35 +0700
18 49398   ด.ญ. ชนัญชิดา เกษียร 2 10 Thu, 09 May 2019 09:03:28 +0700