โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รหัสวิชา : ง22295      ชื่อวิชา : เครื่องบินบังคับวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ      ห้องเรียน : โรงฝึกงาน1      วัน/คาบ : พฤ78

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล ชั้น ห้อง ลำดับการลง
1 49007   ด.ช. ชยพล ทีเก่ง 2 11 Thu, 09 May 2019 09:01:44 +0700
2 49012   ด.ช. นนททรัพย์ สิริวุทธิโยทัย 2 11 Thu, 09 May 2019 09:05:24 +0700
3 49173   ด.ช. เมธาพันธ์ แย้มสุริโยทัย 2 15 Thu, 09 May 2019 09:04:03 +0700